ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

36 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ ΙΑΡΚΩΣ ΡΕΥΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνοµίας, καλείται να προσαρµοστεί άµεσα και αποτελεσµατικά σε επιρροές που δέχεται από διάφορους παράγοντες του πε- ριβάλλοντος (οικονοµικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς). Οι καινοτοµίες που εφαρµόζονται πλέον στον τρόπο επι- κοινωνίας (Msn, Skype) και στην ανάγκη πρόσβασης στην πληροφορία από οπουδήποτε (smartphones, tablets), αυξά- νονται µε ραγδαίους ρυθµούς. Όλες αυτές οι αλλαγές και το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον επιφέρουν σηµαντική αύξηση στον όγκο, την ταχύτητα διακίνησης και την ποικι- λοµορφία της πληροφορίας. Παρακολουθούνται οι νέες τάσεις (Big Data, Cloud) και µε δεδοµένο ότι ο Κρατικός προϋπολογισµός δεν δι- αθέτει επαρκείς ή τους απαιτούµενους πόρους, εκτός από την απορρόφηση κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογι- σµού, υποβάλλονται προτάσεις µέσω διαφόρων Χρηµατο- δοτικών Προγραµµάτων και Ευρωπαϊκών ∆ράσεων ώστε να αποκτηθούν σύγχρονα συστήµατα - επικοινωνίες και «έξυπνες» εφαρµογές που θα επιτρέψουν την επεξερ- γασία των δεδοµένων ταχύτερα και µε πολύ µεγαλύτερη αξιοπιστία από ότι πριν. « Επιτυγχάνοντας αυτό, θα µειώ- νονται οι κύκλοι λήψης αποφάσεων, θα καταστεί εφικτό για την Υπηρεσία να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε οποια- δήποτε πρόκλησηκαι θα βρίσκεται πάντα τεχνολογικά σε σύγχρονο υψηλό επίπεδο » επισηµαίνει ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας και συνεχίζει: « ∆εν νοείται σήµερα σύγχρονη Αστυνοµία χωρίς εκσυγχρονισµό και επενδύσεις σε υπο- δοµές Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελληνική Αστυνο- µία αποτελούν ένα είδος πλούτου , σηµαντικό “Εσωτερικό κεφάλαιο” το οποίο επιβάλλεται να αξιοποιηθεί στον µέγι- στο βαθµό, αναδεικνύοντας τη “δηµιουργική - Καινοτόµο - Εξωστρεφή Αστυνοµία”. Άλλωστε και ο ρόλος της Πλη- ροφορικής έγινε ουσιαστικότερος, συµβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής του Σώµατος. Ο τρόπος που κινούµασταν µέχρι χθες, δεν ήταν επαρκής. Σήµερα η « δηµιουργικό- τητα, η καινοτοµία και η τεχνολογία » µπορεί να φανεί πολύτιµος σύµµαχος ». Σ ΗΜΕΡΙΝΗ Π ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η ∆ιεύθυνση Πληρο- φορικής έχει αναλάβει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων και προγραµµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:  «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Εφαρµο- γής Πολιτικών Προστασίας µε σκοπό την Προστα- σία από τη ∆ιαρροή ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών (DATALOSSPREVENTION)»  Παραµετροποίηση νέου εξοπλισµού - εγκατάσταση Εθνι- κού Συστήµατος Πληροφοριών SCHENGEN 2 ης Γενιάς (N.SISII)  Ενσωµάτωση Νέων ∆υνατοτήτων στην εφαρµογή «Γενι- κές Αναζητήσεις SCHENGEN 2 ης Γενιάς (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SCHENGENII - SISII)»  Αναβάθµιση των υφιστάµενων πληροφοριακών συστη- µάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη διαδικασία κα- ταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών.  Ευφυή Σύνορα (SMARTBORDERS). Η δράση περιλαµβά- νει το Σύστηµα εισόδου - εξόδου πολιτών τρίτων χωρών και το Πρόγραµµα Καταχωρηµένων Ταξιδιωτών.  Το « ηλεκτρονικό Αστυνοµικό Τµήµα » λειτουργεί περίπου ένα έτος και προσφέρει 31 ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενώ µέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, δίνεται η δυ- νατότητα στον πολίτη να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις, οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα της εβδοµάδας το επιθυµεί. Η ψηφιακή πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα σε πο- λίτες, επιχειρήσεις και Φορείς να υποβάλουν αιτήµατα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα, καθώς και κα- ταγγελίες για περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Στόχος είναι η αισθητή µείωση της γραφειοκρατίας, η κατάργηση της έντυπης επεξεργασίας, ο εκσυγχρονι- σµός και η απλούστευση των διαδικασιών, η µείωση του λειτουργικού κόστους και η ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών.  Βελτιωµένη ανταλλαγή πληροφοριώνµε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Η Ελληνική Αστυνοµία έρχεται σε συνεχή επικοινωνία µε τους αποδέκτες των υπηρεσιών της, παρέχοντας τρία δια- κριτά επίπεδα (έµµεσης ή άµεσης) εξυπηρέτησης όπως αυτά αποτυπώνονται στο επόµενο Σχήµα. Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής προκειµένου να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, έχει ως στόχονα µετατραπεί από «πάρο- χο υπηρεσιών» Πληροφορικής, σε σύµµαχο της καινοτοµίας και του µετασχηµατισµού . Επιδιώκεται εκτός του να «τρέχει»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3