ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

40 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4 ο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 4 ο Τµήµα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προ- σωπικών ∆εδοµένων: µε Τµηµατάρχη τον Α/Υ (ΠΛΗΡ) ∆η- µήτριο Π. ΜΑΡΓΑΡΗ απαρτίζεται από (8) οκτώ αστυνοµικούς γενικών και ειδικών καθηκόντων και διαρθρώνεται ως εξής: 1. Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών & Ανάλυσης Επικιν- δυνότητας. 2. Γραφείο Καθορισµού Μέτρων Ασφαλείας & Ελέγχου Εφαρµογής. Αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι ακόλουθες:  Συντάσσει και επικαιροποιεί την πολιτική ασφαλείας πλη- ροφοριών για τα πληροφοριακά συστήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας, φροντίζει για την ευαισθητοποίηση των τελι- κών χρηστών αναφορικά µε την ασφάλεια των πληροφο- ριών και τις διαδικασίες ορθής χρήσης των εφαρµογών που υποστηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής.  Εισηγείται την εφαρµογή οργανωτικών και τεχνικών µέ- τρων ασφαλείας για την προστασία πληροφοριών των Υπηρεσιών, σε συνάρτηση µε την επικινδυνότητά τους, για υφιστάµενα και νέα πληροφοριακά συστήµατα.  Ελέγχει την εφαρµογή της πολιτικής ασφαλείας πλη- ροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων στις κα- θηµερινές διαδικασίες χρήσης των εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης.  ∆ιενεργεί τεχνικές δοκιµές ελέγχου ευπαθειών και ολο- κληρωµένες δοκιµές παρείσδυσης συστηµάτων.  Συµµετέχει στη διαµόρφωση σχεδίου συνέχισης λει- τουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων της Ελληνι- κής Αστυνοµίας, σχεδιάζοντας υποδοµές πληροφορικής που υποστηρίζουν κρίσιµες Υπηρεσίες της.  Συµµετέχει στην Οµάδα Αντιµετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας για τη συντονισµένη απόκριση σε τυχόν πε- ριστατικά ασφάλειας (αξιολόγηση περιστατικών, συλλο- γή πειστηρίων, επαναφορά λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων και εν συνεχεία προβαίνει σε προτάσεις για αναθεώρηση των διαδικασιών ασφαλείας).  Εκπροσωπεί την Ελληνική Αστυνοµία σε τεχνικές οµάδες εργασίας για θέµατα ασφαλείας πληροφοριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Security Committee της Europol).  Συνεργάζεται µε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων για την προστασία δεδοµένων πολιτών και υπαλλήλων που εισάγονται στα πληροφοριακά συστή- µατα της Ελληνικής Αστυνοµίας και  Οργανώνει τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης Πληροφορι- κής σε τεχνικές ασκήσεις ασφαλείας (για παράδειγµα ΠΑΝΟΠΤΗΣ που διοργανώνεται από το ΓΕΕΘΑ, άσκηση Ασφάλειας Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν, που δι- οργανώνεται από τον οργανισµό EULISA σε συνεργασία µε τον ENISA), για την αύξηση της γνώσης και ετοιµό- τητας των στελεχών της αναφορικά µε απειλές για την ασφάλεια πληροφοριών. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3