ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 35 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ απαρτίζουν, λειτουργώντας οµαδικά, αξιόπιστα και συντο- νισµένα, θεωρώντας -θα τολµήσω να πω- τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής ως “το 2 ο τους σπίτι”. Επιχειρώντας ένα σύντοµο « απολογισµό », στο διά- στηµα αυτό δεν πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές παρεµ- βάσεις στη δοµή και λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, ούτε υπήρξαν τεχνολογικά «θαύµατα», όχι από ατολµία ή απουσία οράµατος. Τέθηκαν, τρείς (3) βασικές προτε- ραιότητες - στόχους : 1 η Προτεραιότητα: η ενίσχυση, σταθεροποίηση-εξασφάλι- ση των υφιστάµενων κρίσιµων συστηµάτων, η επέκταση- αναβάθµιση του υπάρχοντος Κέντρου / Data Center και η δηµιουργία εφεδρικού Κέντρου ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή και “αδιάλειπτη λειτουργία” των Πληροφοριακών Συστηµάτων της Αστυνοµίας. 2 η Προτεραιότητα: η εφαρµογή ενός σταθερού προγράµ- µατος αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισµού µε επα- νεξέταση των σηµερινών αναγκών των Υπηρεσιών µας. 3 η Προτεραιότητα: η βελτίωση - ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων (διαλειτουργικότητα µε άλλα Συστήµατα Εθνικά και Ευρωπαϊκά). Αυτά τα στοιχεία, δεν γίνονται αντιληπτά από τους τελι- κούς χρήστες -και εποµένως δεν µας λογίζονται ως επιτεύγ- µατα- όµως, εξασφαλίζουν το παρόν, εγγυώνται το µέλλον, αποτελούν πυλώνα και βασικό συντελεστή του ψηφια- κού εκσυγχρονισµού της Πληροφορικής της Αστυνοµίας . Έχουν ως στόχο, την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υπο- δοµών που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία της Πληροφορικής και στην παροχή αναβαθµισµένων υπη- ρεσιών στο σύνολο των Υπηρεσιών και τελικών χρηστών. Θα εξασφαλίσουν αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο µε µηδενικές ανοχές, ασφαλή και σύγχρονη βάση για όλα τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα της Πληροφορικής (υφιστάµενα και µελλοντικά). Σε κάθε περίπτωση, και παρά το γεγονός ότι διαθέτουµε λιγότερους οικονοµικούς πόρους και προσωπικό σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 25% οι δράσεις µας, καταφέραµε να κρατήσουµε ψηλά τη θέση και την αξιοπιστία της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε , τα καταφέραµε . Προ- βλέψαµε, εντοπίσαµε και διαχειριστήκαµε ικανοποιητικά τα προβλήµατα. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο , αλλά αποτέλεσµα µεγάλης προσπάθειας και δεν θα ήταν εφικτό , χωρίς την σηµαντική βοήθεια του προσωπικού της ∆ιεύ- θυνσης, τη διάθεση για προσφορά, τη θέληση, το πείσµα και την µεθοδικότητα του. Πάντα πίστευα ότι η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής διέθετε ικανό και αξιόλογο ανθρώπινο δυ- ναµικό όµως η πραγµατικότητα είναι καλύτερη των προσ- δοκιών µου . Ευχαριστώ όλο το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης για τη στήριξη και την εµπιστοσύνη µε την οποία µε πε- ριβάλλει όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν παραβλέπω το γεγονός ότι ορισµένα κρίσιµα περι- στατικά - βλάβες πράγµατι µας “στοίχησαν” καθώς επίσης ότι υπήρξαν περιπτώσεις που οι απαιτήσεις των Υπηρεσι- ών µας δεν καλύφθηκαν στο σύνολό τους. Πρέπει να γί- νει κατανοητό, ότι η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, κάτω από πραγµατικά αντίξοες και τεχνολογικά εύθραυστες ισορρο- πίες, χωρίς τον απαιτούµενο ορισµένες φορές εξοπλισµό και προσωπικό, καθιστά λειτουργικά και επιχειρησιακά τα Συστήµατα. Είµαι πεπεισµένος ότι το έργο και η συµβολή µας αναγνωρίζεται από όλες τις Υπηρεσίες και τους συνα- δέλφους µας ανά την Επικράτεια ». Το επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3