Τεύχος 315 - Παρουσίαση Υ.Δ.Ε.Α.Π

22 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό τη δημιουργία ενός Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, η Ένωση διατύπωσε πολιτικές στους τομείς των συνοριακών ελέγχων, της μετα- νάστευσης, του ασύλου, της ένταξης, της επιστροφής και της αστυνομικής συνεργασίας. Πάνω σε αυτή τη γενική νομική πλατφόρμα της Ένωσης, εδράζει ο σκοπός ύπαρξης και η λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχο- ντας χρηματοδοτήσει πληθώρα δικαιούχων σε εθνικό επίπεδο. H Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ιδρύθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄- 61/31-03-2011) και έχει αρμοδιότητα τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δρά- σεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και το συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. αποτελούσε αρχικά την Υπεύθυνη Εθνική Αρχή σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μετα- ναστευτικών Ροών» και εν συνεχεία ορίστηκε ως Εντεταλμένη Αρχή για την υλοποίηση του εγκεκριμένου Εθνικού Προγράμ- ματος του «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» (Τ.Α.Μ.Ε.) και του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας» (Τ.Ε.Α.) , για την περίοδο 2014-2020. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλει- ας διακλαδώνεται σε δύο τομείς, «Σύνορα & Θεωρήσεις» και «Αστυνομική Συνεργασία». Επιπλέον η Υ.Δ.Ε.Α.Π. λειτουργεί ως διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα G «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχεί- ρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 «European Economic Area (EEA) GRANTS 2014-2021». Αναφορικά με τη διάρθρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Π., η Υπηρεσία αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3