Τεύχος 315 - Παρουσίαση Υ.Δ.Ε.Α.Π

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 23 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρω- παϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας γ) Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πι- στοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας δ) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρω- παϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τομέας Επιστροφών) ε) Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πι- στοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τομέας Επιστροφών) και στ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Αστυνομικός Διευθυντής Γιαννούλα Χαλβατζή Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι η Αστυνομικός Διευ- θυντής Γιαννούλα Χαλβατζή. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει εργαστεί ως Προϊσταμένη του 2 ου Τμήματος Προγραμματισμού & Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλει- ας - Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας της εν λόγω Υπηρεσίας, συμμετέχοντας σε πληθώρα συναντήσεων σχετικά με τη δια- χείριση δράσεων. Επί σειρά ετών εργάστηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχικά, στη Διεύθυνση Πληροφορικής ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάλυσης & Προγραμματισμού, συμμετέχοντας σε πολλές επιτροπές με τις οποίες υλοποιήθη- καν τα έργα της δράσης Police-On-Line. Κατόπιν, εργάστηκε ως Προϊσταμένη του Τμήματος Όπλων & Εκρηκτικών της Δι- εύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, ενώ επίσης έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2007- 2013 για την ένταξη δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η κα Γιαννούλα Χαλβατζή συμμετείχε ενεργά και στον εκπαιδευτικό τομέα αφού επί σειρά ετών δί- δασκε «Εφαρμογές Πληροφορικής» στη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σήμερα ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της με τίτλο «Γεωπο-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3