ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ► Επιµέλεια: Ανθ/µος Αντώνιος Τζιβανόπουλος 34 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ι Αστυνοµικές Αρχές ανά τον κόσµο έρχονται αντι- µέτωπες µε πρωτόγνωρες προκλήσεις, όπως η αντι- µετώπιση του εγχώριου και διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος, και των εξελισσόµενων απειλών εγχώριας και διεθνούς τροµοκρατίας. Ταυτόχρονα πρέπει να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες προσδοκίες των πολιτών για µεγαλύτερη αστυνοµική παρουσία σε τοπικό επίπεδο, καθώς και µεγαλύ- τερη δηµόσια διαφάνεια και λογοδοσία. Επιπλέον οι Αστυνο- µικές Αρχές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συν- θήκες ελαττώνοντας το λειτουργικό κόστος, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και προσφέροντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες. Την ευθύνη για το σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων, τη δηµιουργία και υποστήριξη της τεχνικής και λειτουργικής υποδοµής και των αναγκαίων εφαρµογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας έχειη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, ένα από τα παλαιότερα και µεγα- λύτερα Κέντρα Πληροφορικής του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Συ- στάθηκε το 1965 και το 1983 ιδρύθηκε η ∆ιεύθυνση Πληροφο- ρικής ως 5 η ∆ιεύθυνση του Συντονιστικού Επιτελείου του Υ.∆.Τ., που προήλθε από την ενοποίηση προ υπαρχόντων Μηχανο- γραφικών Υπηρεσιών. Σήµερα εντάσσεται ως ∆ιεύθυνση στον Κλάδο Οικονοµικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής. ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής είναι ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. Αριστείδης Μούρτος. Είναι Απόφοιτος της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Επιτελών - Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (Σ.ΕΘ.Α.)Κατέχει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στα «Πληροφοριακά Συστήµατα» και Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης του Οικονο- µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην «∆ιαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων». « ∆ιακατέχοµαι από εξαιρετικά θετικά συναισθήµατα δι- ότι µου παρέχεται η ευκαιρία να παρουσιάσω συνοπτικά το έργο της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνο- µίας. Μιας ιδιαιτέρως κρίσιµης Υπηρεσίας, που έχω την τιµή να υπηρετώ από το 1987 , αρχικά σαν Αστυφύλακας, κατόπιν Υπαξιωµατικός, Αξιωµατικός και σήµερα ως ∆ιευθυντής της. Σε αυτά τα δύο έτη, που η Ηγεσία µου εµπιστεύθηκε την ∆ιεύθυνση, προσπάθησα να ασκήσω τα καθήκοντά µου, σεβόµενος το παρελθόν της Υπηρεσίας και των στελεχών της, εξασφαλίζοντας το µέλλον της, έχοντας ως γνώµονα την αξιοκρατία και την υπηρεσιακή δεοντολογία. Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής Καθηµερινά υποστηρί- ζει σε 24ωρη βάση, 1100 περίπου Υπηρεσίες µε πάνω από 16.000 θέσεις εργασίας στο εσωτερικό της δίκτυο, προσφέροντας περισσότερες από 140 εφαρµογές στους τελικούς χρήστες. Αυτό καθίσταται δυνατό από την συ- νολική προσπάθεια 140 καταρτισµένων στελεχών που την “Ψηφιακή Αστυνοµία για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη” O ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής Α/∆΄ κ. Αριστείδης Μούρτος

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3