ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

► Επιµέλεια: Ανθ/µος Αντώνιος Τζιβανόπουλος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 50 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ι ειδικές εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το αστυνοµικό προσωπικό, όπως η βία, που καλείτε να αντιµετωπίσει κατά την εκτέλεση του καθή- κοντος, το εργασιακό στρες και οι ειδικές εκθέσεις κινδύνου, όπως τα λοιµώδη νοσήµατα, κατέστησαν αναγκαία την δηµι- ουργία των κατάλληλων υγειονοµικών δοµών και τη στελέ- χωσή τους µε το απαραίτητο επιστηµονικό δυναµικό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του προσωπικού. Η Ελληνική Αστυνοµία µε το Π.∆. 584/1985 προχώρησε στην ίδρυση της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού, που έχει σαν αποστολή να µεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία των υγειονοµικών µονάδων, την παροχή εξωνοσοκοµειακής ια- τρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, την παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού, την µέριµνα περίθαλψης των ασθενών και την επίβλεψη της πορείας των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού είναι από την 05/03/2015 ο Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης , πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη- “Ασκείν περί τα νοσήµατα δύο, ωφελείν ή µη βλάπτειν” Ιπποκράτης Ι Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Υγειονοµικού Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΜΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3