ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

58 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποια είναι η έως τώρα ανταπόκρισητου αστυνοµικού προσωπικού στην δράση της ∆ιεύθυνσης «Τηλεφωνική Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης»; Η «Τηλεφωνική Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης» ξε- κίνησε πριν ένα χρόνο µε στόχο να βρίσκεται σε 24η βάση δίπλα στον αστυνοµικό και τα µέλη της οικογένειάς του. Η ανταπόκριση είναι θετική και µε το πέρασµα του χρόνου δεί- χνει να την εµπιστεύονται όλο και περισσότεροι. Λειτουργεί δε, και αυτό πρέπει να το επισηµάνουµε, τηρώντας όλες τις δεσµεύσεις για προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ποιες είναι οι δράσεις (π.χ. ενηµερωτικά σεµινάρια, ιατρικά προγράµµατα κ.λπ .) που υλοποιεί το τρέχον διάστηµα η ∆ιεύθυνση και ποια είναι τα µελλοντικά της σχέδια; Αυτό τον καιρό η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού του Γ.Ε.Σ. για την υλοποίηση µνηµονίου συνεργασίας µε το 401 Γ.Σ.Ν.Α., όπου µεταξύ άλλων, θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και αντιµετώπισης ασθενών µας από αστυνοµικό ιατρό σε συνερ- γασία πάντα µε τους συναδέλφους του νοσοκοµείου σε χώρο που θα διαθέσει το νοσοκοµείο προς όφελος της Υπηρεσίας µας. Αυτό θα αποτελέσει µεγάλο βήµα στη διεύρυνση και αξιοποίηση των σχέσεων µας µε τα Στρατιωτικά Νοσοκο- µεία, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα για πρώτη φορά παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς µας σε Τριτοβάθµιο χώρο περίθαλψης από ιατρούς της Υπηρεσίας µας. Επίσης, βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε το Υ.ΕΘ.Α., το Υπουργείο Εργασίας και συναφείς αρµόδιους φορείς για την παροχή πληροφοριών µε σκοπό την πληρέ- στερη αξιοποίηση του έργου της Ιατρού Εργασίας στα πλαί- σια πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία. Η ιατρός εργασίας που διαθέτει η υπηρεσία µας βρί- σκεται σε συνεχή, σχεδόν καθηµερινή διαδικασία ενηµέ- ρωσης διαφόρων υπηρεσιών της αστυνοµίας σχετικά µε τη πρόληψη και ασφάλεια στην εργασία καθώς επίσης και ενηµέρωση για τα µεταδοτικά νοσήµατα. Πληροφόρηση για το πρόγραµµα ενηµέρωσης του προσωπικού µε σχετικές αναφορές της, έχουµε εβδοµαδιαίως. Εξυπακούεται ότι είναι µόνιµη η ενηµέρωσή µας από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ . σχετικά µε τις διαδικασίες πρόληψης µε- ταδοτικών νοσηµάτων και ανάλογης έκδοσης οδηγιών από µέρους µας προς το προσωπικό µας. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3