ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 51 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ νών, µε ειδίκευση στην Πα- θολογία ο οποίος κατατάχτη- κε στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας το 1990. Στο έργο του υποβοηθείται από τον Υποδιευθυντή της Υπηρε- σίας Ταξίαρχο (ΥΓ) Αντώνιο Παπαδουράκη, Ψυχίατρο , ο οποίος είναι Πρόεδρος της Ανώτατης Υγειονοµικής Επι- τροπής, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφυγών του Ν.3169/03 περί ικανότη- τας οπλοφορίας του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ .. Α) Το Τµήµα Υγειονοµικής Περίθαλψης µε Τµηµατάρχη τον Ταξίαρχο (ΥΓ) Γεώργιο Πουλιανό, Γαστρεντερολό- γο , µεριµνά για τη λειτουργία των ιατρείων, οδοντιατρεί- ων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθε- ραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονοµικών επιτροπών και τραπεζών αίµατος και επιλαµβάνεται όλων των υγειονοµικών θεµάτων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Β) Το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου µε Τµηµατάρχη τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή (ΥΓ) κ. ∆ηµήτριο Αντωνόπουλο, Ορθοπεδικό Χειρουργό , έχει ως αρµοδιότητα την εξέτα- ση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων να προσληφθούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γ) Κεντρικά Ιατρεία • Το Κεντρικό Ιατρείο Αθη- νών, ∆ιευθυντής τουοποί- ου είναι ο Ταξίαρχος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας, Ορθοπεδικός , αποτελεί την µεγαλύτερη Υγειονοµι- κή Μονάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εξυπηρετεί σε ετήσια βάση περίπου 80.000 δικαιούχους . Επι- πρόσθετα, πραγµατοποιεί τις κατατάξεις όλων των υποψηφίων στις Αστυνο- µικές Σχολές και λειτουρ- γεί όλες τις Υγειονοµικές Επιτροπές του Σώµατος της περιοχής αρµοδιότητας του. Στελεχώνεται από Αξιωµατικούς Ειδικευµένους ια- τρούς, όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, που λειτουργούν σε Υγειονοµικά τµήµατα των αναλόγων ειδικοτήτων, όπως το Ακτινολογικό, Αλλεργιολογικό, Βιοπαθολογικό, Γαστρε- ντερολογικό, Γενικής Ιατρικής, Γυναικολογικό, ∆ερµατο- λογικό, Ενδοκρινολογικό, Ιατρός Εργασίας, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, Οδοντιατρικό, Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Οφθαλµολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Φυσιατρικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Φυσι- οθεραπευτικό, και Ψυχολογικό. Το επιστηµονικό δυναµικό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών είναι από τα πιο άρτια καταρτισµένα, µε συνεχείς µετεκπαιδεύσεις, επιστηµονικές εργασίες και επιστηµονικές παρουσιάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και µε ενεργό Ο ∆/ντης του Κ.Ι.Α. Ταξίαρχος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας Ο Υποδιευθυντής της ∆/νσης Υγειονοµικού Ταξίαρχος (ΥΓ) Αντώνιος Παπαδουράκης Το επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3