ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

52 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ συµµετοχή στην µαχόµενη ιατρική. Η πλειονότητα των ια- τρών προέρχεται από την Στρατιωτική Ιατρική Σχολή , µε παράλληλη εξαετή Στρατιωτική Εκπαίδευση, γεγονός που κάνει πιο εύκολο στον Υγειονοµικό Αξιωµατικό να κατανο- ήσει τις δυσκολίες του Αστυνοµικού Επαγγέλµατος και τις ιδιαιτερότητες του. Οι λοιποί Υγειονοµικοί Αξιωµατικοί προ- έρχονται είτε εκ του Σώµατος , µε παράλληλες Υγειονοµικές Σπουδές, οπότε αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του Υγειο- νοµικού Συνόλου της Ελληνικής Αστυνοµίας, είτε εξ ιδιωτών, µε αυστηρή επιλογή και παράλληλη ταχύρυθµη εκπαίδευση στην Αστυνοµική Ακαδηµία, γεγονός που δηµιουργεί ένα οµοιογενές σύνολο υψηλής επιστηµονικής εµβέλειας, µε προσανατολισµό στις ιδιαιτερότητες του αστυνοµικού λει- τουργήµατος, που στελεχώνει το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών. Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών , στοχεύοντας στην άµε- ση ενηµέρωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, δηµιούργησε το 2015 ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, www. kiath.gr , που παρέχει ενηµερωτικά στοιχεία για την Υπη- ρεσία, χρηστικές πληροφορίες σχετικά µε τις αναρρωτικές άδειες του εν ενεργεία ένστολου προσωπικού και την αιµο- δοσία αυτού, αριθµούς τηλεφωνικής επικοινωνίας, νοµοθε- σία σχετική µε υγειονοµικά θέµατα, ειδικότητες ιατρών που υπηρετούν στην Υπηρεσία µετά των βιογραφικών σηµειω- µάτων τους, επιστηµονικό υλικό, άρθρα επιστηµονικά των ιατρών της Ελληνικής Αστυνοµίας, επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες, νέα και ανακοινώσεις, βίντεο υγειονοµικού πε- ριεχοµένου, δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ασθενών µε την υπηρεσία µας µέσω σχετικής φόρµας κ.λπ .. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και η αποδοτικότερη λειτουργία των ιατρείων, δη- µιουργήθηκε το 2015 το Γραφείο Υποδοχής & ∆ιαχείρισης Ασθενών . Έτσι οι ασθενείς κατά την είσοδό τους στο Κ.Ι.Α. µεταβαίνουν στο εν λόγω γραφείο και αφού δηλώσουν τα στοιχεία τους και την ειδικότητα του ιατρού που επιθυµούν να εξεταστούν, εφοδιάζονται µε ένα εισιτήριο εξέτασης, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εξετάζοντος ιατρού, την σειρά εξέτασης του και την ηµεροµηνία εξέτασης. Σε περίπτωση που οι ασθενείς ξεπεράσουν τον µέγιστο αριθµό των ηµε- ρήσιων εξεταζοµένων θα προγραµµατίζει την εξέτασή των για την αµέσως επόµενη διαθέσιµη προς εξέταση ηµέρα. Αν µετά το πέρας της εξέτασης κάποιου ασθενούς, ο εξετάζων ιατρός κρίνει ότι χρήζει νέας εξέτασης και εκτίµησης από ιατρό άλλης ειδικότητας του Κ.Ι.Α., τότε ο ασθενής οφείλει να µεταβεί εκ νέου στο Γραφείο Υποδοχής και ∆ιαχείρισης Ασθενών και να ακολουθήσει την αρχική διαδικασία. Ένα από τα Τµήµατα του Κ.Ι.Α. µε τη µεγαλύτερη δραστηριότητα είναι το Ενδοκρινολογικό, το οποίο απο- τελείται από δύο ιατρεία, το Α και Β Ενδοκρινολογικό . ∆ιευθύνεται από τον Αστυνοµικό Υποδιευθυντή (ΥΓ) Γε- ώργιο Παπαγεωργίου, ενδοκρινολόγο και στελεχώνεται

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3