ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 48 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης αποτελεί επιτελική Υπηρεσία του Κλάδου ∆ιοικη- τικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το πολυσχιδές αντικείµενό της ∆ιεύθυνσης περιλαµβά- νει ευρύ πεδίο αρµοδιοτήτων, όπως τη δοµική οργάνωση των αστυνοµικών Υπηρεσιών, την εφαρµογή των αρχών της διοικητικής µεταρρύθµισης στις αστυνοµικές Υπηρεσίες, την καθοδήγηση του αστυνοµικού προσωπικού για την προστα- σία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την παροχή νοµικής συνδροµής στις Υπηρεσίες του Σώµατος και την κω- δικοποίηση νοµικών κειµένων. Η Ελληνική Αστυνοµία, ως κατεξοχήν φορέας προστασίας των εννόµων αγαθών και των δικαιω- µάτων του ανθρώπου, ακολουθεί την εναλλαγή των κοινωνικών δοµών και προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα και στις σύγχρονες κοινωνι- κές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το παρα- γόµενο έργο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης συµβάλλει κα- θοριστικά στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Ελληνικής Αστυνο- µίας, καθώς καλείται να υπερκεράσει τα υφιστάµενα προβλήµατα µέσω των λεγόµενων «καλών πρακτικών» και να υποστηρίξει τη δράση των Υπηρεσιών του Σώµατος, θέτοντας το δικό της λιθαράκι στην εξέλιξη και τον εκσυγ- χρονισµό του Σώµατος. ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης είναι ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. ∆ηµή- τριος Μπακόλας, υπηρετών στην εν λόγω Υπηρεσία επί δεκαπέντε συναπτά έτη, αρχικά ως επιτελής Αξιωµατικός και εν συνεχεία ως Τµηµατάρχης του Τµήµατος Οργάνω- σης, έως την ανάληψη της διοίκησης αυτής, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. « Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή η απόφαση της ηγεσίας να εµπι- στευτεί στο πρόσωπό µου τη διοίκηση της ∆ιεύθυνσης αυτής. Πρόκειται για µια Υπηρεσία, «κορµό» του Επιτελείου, της οποίας τα τέσσερα «κλαδιά» παράγουν εξαιρετικό και πολύτιµο έργο, τόσο για το ίδιο το Σώµα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για µένα, καθώς ως Υπαστυ- νόµος Α΄ έκανα τα πρώτα βήµατά µου στη συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση και τοποθέτησα κι εγώ, χρόνο µε το χρόνο, επί 15 έτη, το µικρό µου λιθαράκι σε αυτό το οικοδό- µηµα, το οποίο παρακολούθησα εκ των έσω να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται, να βελτιώνεται. Η ολιγοµελής σύνθεσή της µπορεί να προκαλεί κάποιες φο- ρές δυσκολίες σε συνάρτηση µε τον όγκο των υποχρεώσεων, χωρίς όµως αυτό να προκαλεί έκπτωση στο παρα- γόµενο προϊόν, κυρίως λόγω της υπερπροσπάθειας και του επαγγελµατισµού των αξιό- λογων συναδέλφων που την απαρτίζουν ». Τον άρχοντα τριών δει µέµνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόµους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει. Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης & Νοµικής Υποστήριξης Α/∆ κ. ∆ηµήτριος Μπακόλας

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3