ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 49 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το έργο και τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης υποστη- ρίζει το ολιγοµελές, αλλά άρτια εκπαιδευµένο και καταρτι- σµένο προσωπικό της. Σήµερα, υπηρετούν, συνολικά, είκοσι οκτώ (28) αστυνοµικοί, γενικών και ειδικών καθηκόντων και µία (1) πολιτική υπάλληλος. Η οργανωτική δοµή της ∆ιεύθυνσης σύµφωνα µε τις δι- ατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 178/2014, απαρτίζεται από τα εξής τέσσερα τµήµατα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Το Τµήµα Οργάνωσης, µε Τµηµατάρχη τον Α/Υ’ Ηλία ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟ , είναι αρµόδιο για τη µελέτη και εισήγηση σχετικά µε τη διαρ- θρωτική και λειτουργική οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελ- ληνικής Αστυνοµίας. Ειδικότερα, µεριµνά για την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή της λειτουργίας, µεταβολή της έδρας και της δικαιοδοσίας των αστυνοµικών Υπηρεσιών καθώς, επίσης, για τη µελέτη αναφορικά µε την χωροταξική τους κατανοµή και τον προγραµµατισµό των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναµικό. Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό του Τµήµατος, βάσει στοιχείων που προέκυψαν µετά από ευρεία διαβούλευση αρµόδιων φορέων, σχεδίασε την οργάνωση και λειτουρ- γία της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε βάση την ορθολογική αναδιάρθρωση των δοµών της, η οποία υλοποιήθηκε, κα- τόπιν έκδοσης σχετικού θεσµικού πλαισίου, µε σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και της διασφάλισης αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι προς το σκοπό βελτίωσης της οργανωτικής δοµής και της αποτελεσµατικότητας των κεντρικών και περιφε- ρειακών αστυνοµικών Υπηρεσιών εκδόθηκε ο ν. 4249/2014 « Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας … και άλλες διατάξεις » (Α΄ 73), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 231 του ν.4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης…..άλλες διατάξεις » (Α΄166), το π.δ. 178/2014 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας » (Α΄ 281) και το π.δ. 7/2017 (Α΄14) « Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία πε- ριφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας ». Οι ρυθµί- σεις αυτές αποσκοπούν στη συγκρότηση νέων, σύγχρονων, δυναµικών και ορθολογικών οργανωτικών σχηµάτων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και Γενικών Περιφε- ρειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων για την πληρέστερη ανταπόκριση των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, την απο- τελεσµατική καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, την κα- λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εν γένει παγίωση του αισθήµατος ασφαλείας στην κοινωνία. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του εν λόγω Τµήµατος εµπίπτει, επιπλέον, η µελέτη του προσδιορισµού των όρων, ορίων και µεταβίβασης εξουσίας, καθώς και ο καθορισµός των σχέσεων εξουσίας και υπαγωγής µεταξύ του προσω- πικού και των Υπηρεσιών. Επιπλέον, το Τµήµα Οργάνωσης είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας και των οργανογραµµάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπη- ρεσιών, καθώς και για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών και Οργάνων. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3