ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 53 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προκειµένου η συλλογή να είναι επικαιροποιηµένη, κα- ταβάλλεται χρονοβόρα και επίµονη προσπάθεια σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση παραγωγής του νοµοθετικού έργου σε καθηµερινή βάση, την ένταξη των όποιων νέων νοµοθετηµάτων στη συλλογή ή την τροποποίηση των ήδη υφισταµένων. Ακολούθως, έπεται η µέριµνα για τη σύνταξη των κειµένων, την εκτύπωση των ενηµερωτικών τευχών από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και η αποστολή τους στους αποδέκτες. Το έργο αυτό αποτελεί µια διαρκή προσπάθεια που φιλο- δοξεί να βελτιώσει τις συνθήκες πληροφόρησης στο ουσια- στικά χαώδες και περίπλοκο ελληνικό νοµοθετικό περιβάλ- λον, συµβάλλοντας στον περιορισµό της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και την οµοιογενή εργασία των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών µας και την εξυπηρέτηση της ανάγκης καθορισµού ενός σύγχρονου και επιστηµονικού συστήµατος νοµικής ενηµέρωσης. Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε, η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης επιτελεί σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, καθόσον συµβάλλει και στηρίζει αποτελεσµατικά το έργο όχι µόνο των Υπηρεσιών του Σώ- µατος, άλλα και του Υπουργείου µας. Ως κατακλείδα όλων των ανωτέρω, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Α/∆΄ τονίζει: « Θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµοσίως, τόσο εκείνους τους συναδέλφους µε τους οποίους συνεργάστηκα κατά τη διάρκεια της διαδροµής µου σε αυτή την Υπηρεσία και οι οποίοι συνέβαλαν µε το δικό τους έργο σε αυτό το οικοδό- µηµα, όσο και τους συναδέλφους οι οποίοι αποτελούν τώρα το έµψυχο δυναµικό της ∆ιεύθυνσης. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι συνάδελφοι της ∆ιεύθυνσης πορεύτηκαν χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία και εξακολουθούν να εργάζονται ερµηνεύοντας το γράµµα και το πνεύµα του νόµου, έχοντας πάντα ως γνώµονα το κοι- νό καλό. Χωρίς να διεκδικούµε το αλάθητο, προσπαθούµε να χειριζόµαστε µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, µε αξιοπρέπεια και εντιµότητα τα θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης και θεωρώ ότι, από το σύνολο του προσωπικού, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να δίνεται κάθε φορά η βέλτιστη λύση. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο καθένας από εµάς µπορεί να συµβάλλει µε το έργο του, µε το δικό του τρόπο, στη βελτίωση τόσο της Ελληνικής Αστυνοµίας, όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της, και να υπενθυµίσω στον κάθε έναν ξεχωριστά… »: « …Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου. Aλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει · και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο, µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο. Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν. » Καβάφης, Ιθάκη

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3