ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

50 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επιπροσθέτως, παρέχει κατευθύνσεις για τον έλεγχο αποδοτικότητας των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των µεθόδων που εφαρµόζονται, ενώ είναι αρµόδιο για τη µε- λέτη ζητηµάτων σχετικά µε το χρόνο εργασίας, τη στολή, τα µέσα και εφόδια που απαιτούνται για την εκτέλεση των αστυνοµικού έργου, την απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνο- µίας από την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την αποστολή της, την τυποποίηση των κανονιστικών διαταγών και εντύπων υποδειγµάτων των ∆ιευθύνσεων του Αρχη- γείου Ελληνικής Αστυνοµίας και την τήρηση του σχετικού αρχείου. ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συ- νίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώµατος µέσω συντονισµένης, συνεχούς και συµπλη- ρωµατικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Σε συνδυασµό µε τον προγραµµατισµό, τις κατευθύν- σεις, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δράσης των Υπηρεσιών της, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, η Ελληνι- κή Αστυνοµία επιδιώκει τα µέγιστα δυνατά αποτελέσµατα σε συνάρτηση µε τη βέλτιστη διαχείριση των µέσων που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισµός των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων και ο σχεδιασµός των συ- στηµάτων διοίκησης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ- νοµίας, ανάγεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επιτε- λικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου, το οποίο συγκροτείται από την αστυνοµική ηγεσία, υπό την προεδρία του Αρχηγού του Σώµατος. Ειδικότερα, ο στρατη- γικός σχεδιασµός των δράσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αποτυπώνεται µε νοµοθετική πρόβλεψη (άρθρο 19 παρ.13 του ν. 4249/2014) για κατάρτιση ενός πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.), η οποία ανάγεται στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης (εδ ιγ΄, παρ.3, άρθ. 15, π.δ.178/2014), Τµηµατάρχης του οποίου είναι η Α/Υ΄ Παναγιώτα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ. Με γνώµονα τις ως άνω νοµικές διατάξεις και µε µέ- ριµνα του εν λόγω Τµήµατος καταρτίστηκε το Σ.Ε.Π.Ε.Α. 2015-2019 το οποίο περιλαµβάνει τις στρατηγικές προτε- ραιότητες, τους στρατηγικούς στόχους και τις γενικευµένες δράσεις που τέθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ- νοµίας για την πενταετία 2015-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής της και µε γνώµονα το όραµα «∆ίπλα στον πολίτη, καµία ανοχή στο έγκληµα» . Η πορεία υλοποίησής του εν λόγω προγράµµατος παρακολουθείται σε τριµηνιαία βάση βάσει της οποίας καταρτίζεται και υποβάλλεται σχετι- κή συνολική αναφορά προόδου, µε επισήµανση των τυχόν αποκλίσεων, στον Αρχηγό του Σώµατος. Πέρα από το στρατηγικό σχεδιασµό του Σώµατος το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού έχει ως αρµοδιότητα την παρακολούθηση των παραγόντων και µεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας και µεριµνά για την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων, την εφαρµογή προ- γραµµάτων εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των Υπηρεσιών και την προώθηση της εφαρµογής προγραµµάτων συνολικού εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, κατά το µέρος που αφορά την Ελληνική Αστυνοµία, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό οι επιτελείς του Τµήµατος δύναται να ανταλλάσουν εµπειρίες και γνώσεις µε τις αστυνοµίες ξένων χωρών σε θέµατα εφαρµογής των σύγχρονων τάσεων του µάνατζµεντ (police management) και να µεριµνούν για την προώθηση και εφαρµογή σύγχρονων επιστηµονικών µεθό- δων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρε- σιών του Σώµατος. Στο έργο τους εντάσσεται και η ανάπτυξη δράσεων στο πεδίο της διοικητικής µεταρρύθµισης για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών αρµοδιότητας Υπηρεσιών του Σώµατος, µε γνώµονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, αξιοποιώντας µεταξύ άλλων προτάσεις πολιτών και συλλο- γικών φορέων στον τοµέα αυτό. Το έργο που επιτελεί το προσωπικό του Τµήµατος έχει διττό χαρακτήρα, καθώς σε αυτό ανάγεται και η ανάπτυξη δράσεων για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά την αστυνοµική δράση. « Salus populi suprema lex» Η ευηµερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόµος Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωµαίος ρήτορας & πολιτικός

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3