Παρουσίαση Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ► Επιµέλεια: Ανθ/µος Αντώνιος Τζιβανόπουλος 52 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού είναι Υπηρε- σία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και υπάγεται στον Κλάδο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού. Η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την εφαρµογή των δια- τάξεων που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του συνό- λου των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του εκάστοτε νοµοθετικού πλαισίου που αφο- ρά τη δηµόσια διοίκηση. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπι- κού κλήθηκε να εφαρµόσει το νέο µεταρρυθµιστικό πλαίσιο µε τις διατάξεις του οποίου επιχειρείται η διοικητική αναδιοργάνωση για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Σε εφαρµογή των διατάξεων αυ- τών, η ∆ιεύθυνση προέβη στην κατάταξη των πολιτικών υπαλλήλων σε νέους βαθµούς και µισθολογικά κλιµάκια και εφάρµοσε το νέο σύστηµα αξιολόγησης αυτών. Σήµερα, στις Υπηρεσίες της Ελληνι- κής Αστυνοµίας σε όλη τη Χώρα υπη- ρετούν 1600 πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν είτε στην κατηγορία του µόνιµου προσωπικού είτε στην κατηγορία του προσωπι- κού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στην πλειοψηφία τους οι πολιτικοί υπάλληλοι εντάσσονται στους Κλάδους ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού και ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστι- κού µε κύριο καθήκον τη διοικητική υποστήριξη του έργου και της αποστολής που επιτελεί η Ελληνική Αστυνοµία. Σηµειώνεται ότι την τελευταία τετραετία στο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας προστέθηκαν πε- ρίπου 600 υπάλληλοι Ι∆ΑΧ που προέρχονται κυρίως από ∆ήµους της Χώρας και τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το ν. 4093/2012, καθώς και 221 πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί που κι αυτοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το ν. 4172/2013, εντά- χθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία ως ιδιαίτερης κατηγορί- ας ένστολο πολιτικό προσωπικό και τελικά κατατάχθηκαν στην κατηγορία του µόνιµου πολιτικού προσωπικού. Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που ήδη υπη- ρετούσαν στην Ελληνική Αστυνοµία, είναι προφανές ότι το ως άνω προσωπικό που προήλθε από τους δήµους και την πρώην ∆ηµοτική Αστυνοµία αποτέλεσε µια ευπρόσδεκτη ανανέωση και ενίσχυση του πολιτικού προσωπικού. Η υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτι- κών υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Η υπαλληλική σχέση ξεκινά µε το διο- ρισµό του υπαλλήλου και λήγει µε την αποχώρησή του µε οποιον- δήποτε τρόπο από την Υπη- ρεσία. Στη διάρκεια αυτής της σχέσης, θα προκύψουν θέµατα που αφορούν την “Πάντων χρηµάτων µέτρον εστίν άνθρωπος” Πρωταγόρας, 487-412 π.X. Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού κα Κοσµία Τσακίρη Π.Ε./Α΄

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3