Παρουσίαση Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 53 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τοποθέτηση και µετακίνηση του υπαλλήλου σε Υπηρεσίες, την επιµόρφωση και εκπαίδευσή του, την αξιολόγησή του, τη βαθµολογική και µισθολογική προαγωγή του, τις άδειες που δικαιούται να λάβει. Για τον χειρισµό των θεµάτων αυτών, το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε τους υπαλλήλους αλλά και τις Υπηρεσίες τους, αναζητώντας κάθε φορά την καλύτερη λύση, µε γνώµονα πάντα τις ανάγκες του υπαλλήλου αλλά και το συµφέρον της Υπηρεσίας. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης είναι η κα Κοσµία Τσα- κίρη, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού µε βαθµό Α΄, η οποία υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία από το 2002, αρχικά ως Προϊσταµένη Τµήµατος, έως την ανάληψη της θέσης της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης, το έτος 2010. « Η τοποθέτησή µου στη θέση της Προϊσταµένης της ∆ι- εύθυνσης µου έδωσε την ευκαιρία να έλθω σε επαφή µε το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας σε όλη τη Χώρα και να κατανοήσω καλύτερα τα προβλήµατα που αντι- µετωπίζουν τόσο οι ίδιοι οι υπάλληλοι όσο και οι Υπηρεσίες τους. Με κύριο καθήκον την καθοδήγηση του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης στην κατεύθυνση της επίλυσης των προ- βληµάτων, θεωρώ ότι η Υπηρεσία µου έχει συµβάλει και συνεχίζει να συµβάλλει στην όσο γίνεται πιο αποτελεσµα- τική διαχείριση του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Παρ’ όλο που το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης δεν επαρκεί για το µεγάλο όγκο δουλειάς που καθηµερινά αντιµετωπίζουµε, οι συνάδελφοί µου, είτε Προϊσταµένες των Τµηµάτων, είτε υπάλληλοι, εκτελούν µε ευσυνειδησία και ενδιαφέρον τα καθήκοντά τους, «ξεπερνώντας», όταν χρει- άζεται, ακόµα και τον εαυτό τους ». Η ∆ιεύθυνση απαρτίζεται από τέσσερα τµήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ 178/2014, έχουν τις εξής αρµοδιότητες: ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τµήµα Μόνιµου Πολιτικού Προσωπικού, µε τµη- µατάρχη την κα Αθηνά Κοµποθανάση, ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού µε βαθµό Α΄ , είναι αρµόδιο για τα θέµατα προγραµµατισµού προσλήψεων, διορισµών, εντάξεων, µονιµοποιήσεων, µετατάξεων, προϋπηρεσιών, προσοντο- λογίου και βαθµολογίου, πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων, βαθµολογικών και µισθολογικών προαγωγών, τοποθετήσε- ων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών µετακινήσεων και κάθε άλλου θέµατος που αφορά το µόνιµο πολιτικό προσωπικό. Επίσης, καταρτίζει την επετηρίδα του πολι- τικού προσωπικού και εξασφαλίζει τη συνεχή ενηµέρω- σή της και παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για θέµατα αρµοδιότητας πολιτικού προσωπικού στο Γραφείο Κοινο- βουλευτικού Ελέγχου, στο Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλους φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Την τελευταία διετία, το Τµήµα ασχολήθηκε µε την κατά- ταξη των µονίµων πολιτικών υπαλλήλων στους νέους βαθ- µούς και τα νέα µισθολογικά κλιµάκια σε εφαρµογή των διατάξεων των ν. 4369/2016 και 4354/2015, αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση, εργάζεται για την υλοποίηση των Περιγραµ- µάτων Θέσεων Εργασίας για το υπηρετούν πολιτικό προσω- πικό του Φορέα και την ανάρτησή τους στον προβλεπόµενο ιστότοπο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειµένου να µπορέσει η Ελληνική Αστυνοµία να συµ- µετάσχει στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. Άµεσος στόχος του Τµήµατος είναι η υλοποίηση του διορισµού βάσει των διατάξεων για την κατ’ εξαίρεση πρό- σληψη συγγενών θανόντων και τραυµατισθέντων εν ώρα υπηρεσίας αστυνοµικών, κατόπιν της νοµοθετικής ρύθµισης µε σχετική τροπολογία. ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & Α∆ΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3