Παρουσίαση Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 55 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο του Τµήµατος είναι ο έλεγχος και η παρακολούθη- ση των αδειών που παίρνουν οι πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και η καταχώρησή τους στη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή. Ο χειρισµός των πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων των πολιτικών υπαλλήλων συνιστά σηµαντικό µέρος των αρµο- διοτήτων των υπαλλήλων του Τµήµατος, οι οποίες ασκούνται µε την απαιτούµενη ευθύνη και εχεµύθεια. Συµπερασµατικά, η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού επιτελεί σηµαντικό έργο στη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα, που ως γνωστόν είναι ο αποτελεσµατικότερος συντελεστής επιτυχίας κάθε Οργανισµού που παρέχει υπη- ρεσίες και ακόµη περισσότερο του Οργανισµού που παρέχει τις υπηρεσίες του στον πολίτη. Εξάλλου, όπως υπενθυµίζει η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης: «Πάντων χρηµάτων µέτρον έστιν άνθρωπος» Πρωταγόρας, 487-412 π.Χ. Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής ∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρείες 25 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ)  Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή/συνδομήτρια στο διμηνιαίο περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση” (Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μαρούσι, τηλ.: 2106828525 - Fax: 2106849352), για ένα χρόνο (6 τεύχη). 1. Έστειλα το ποσό των .................. ευρώ, με την υπ’ αριθμ. ........................ ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό. 2. Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ΑΤΕ Bank, το ποσό των ............. ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................................................................................. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................................................................................................................................. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...................................................... ΤΗΛ.: ................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................... Επισήμανση: Παρακαλούνται οι παλιοί/παλιές συνδρομητές/τριες του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3