Παρουσίαση Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ► Επιµέλεια: Ανθ/µος Αντώνιος Τζιβανόπουλος 44 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ T α µεγάλα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµα- τα του 21 ου αιώνα προσφέρουν σπουδαία εφόδια στο κοινωνικό σύνολο. Ο παράγοντας όµως που βοηθάει όσο τίποτε άλλο ένα σύνολο να ξεχωρίσει, δεν είναι τόσο τα τεχνικά µέσα που έχει στη διάθεσή του, όσο οι άνθρωποι που το αποτελούν, καθόσον εκείνοι θα τα διαχειριστούν και θα τα αξιοποιήσουν. Αναµφίβολα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός και για το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο αστυνοµικό προσωπικό στηρίζει η πολιτεία και η κοινωνία τις προσδοκίες της για τη διασφάλιση της τάξης και της ευνοµίας και τη δια- φύλαξη των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Έτσι, λοιπόν, η ορθή κατανοµή του αστυνοµικού προσωπικού, η ηθική και υλική επιβράβευσή του, η ενίσχυση του αισθήµατος της δίκαιης µεταχείρισής του, η αξιοκρατική αξιολόγηση των προσόντων του, η απαραίτητη αποτροπή του από αντιπειθαρ- χικές συµπεριφορές, η ορθολογική ικανοποίηση των εργασι- ακών αναγκών του, η αποτελεσµατική διενέργεια διαγωνισµών κατατάξεων και προσλήψεων προσωπικού γενικών και ειδικών καθηκόντων και γενικότερα η συστηµατική παροχή ουσιαστικών κινήτρων, µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά ώστε το αστυνο- µικό προσωπικό να αισθάνεται πληρότητα κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του και να αυξάνει τη διάθεσή του για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού καλείται να διαχειριστεί µε επιτυχία όλους αυτούς τους καθορι- στικούς για τη λειτουργία του Σώµατος τοµείς. Μ ΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού συνιστά κε- ντρική Επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, υπάγεται διοικητικά στον Κλάδο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού και συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες ∆ιευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε ευρύτατο φάσµα αρµοδιοτήτων. ∆ιευθυντής της, από 12/3/2015, είναι ο Α/∆΄ Μιχαήλ ΛΑ∆ΟΜΕΝΟΣ, ο οποίος υπηρετεί σ’ αυτή µε συνέπεια επί δεκαοκτώ (18) συναπτά έτη. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του χρονικού διαστήµατος (13 έτη) υπηρέτησε ως επιτελής και ως Προϊστάµενος του Γραφείου Κρίσεων - Προαγωγών του Τµήµατος Αξιωµατικών, στη συνέχεια διετέλεσε για δύο έτη Τµηµατάρχης του Τµήµατος Αξιωµατικών και από το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε τη διοίκηση της ∆ιεύθυνσης. « Εύστοχα έχει λεχθεί ότι κανείς δεν µπορεί από µόνος του να τραγουδήσει µια Συµφωνία. Χρειάζεται µια ολόκλη- ρη ορχήστρα για να παιχτεί. Κατ’ αντιστοιχία, η επίτευξη της αποστολής µιας Υπηρεσίας, δεν στηρίζεται αποκλει- στικά στο πρόσωπο του ∆ιευθυντή της, αλλά στην οµαδική εργασία και στο πνεύµα συνεργασίας του προσωπικού της. “Στην υπηρεσία του προσωπικού, µε συνέπεια & υπευθυνότητα” O ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού Α/∆΄ κ. Μιχαήλ ΛΑ∆ΟΜΕΝΟΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3