Παρουσίαση Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 49 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. Με το π.δ. 81/2016 (Α΄ 150) «Ρύθµιση θεµάτων αστυνο- µικού προσωπικού» επήλθαν τροποποιήσεις στο σύστη- µα κρίσεων - προαγωγών (π.δ. 24/1997), µε τις οποίες αυξήθηκε: α . Ο κατά βαθµό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας αξιωµα- τικών γενικών και ειδικών καθηκόντων. β. Ο χρόνος πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας αξιω- µατικού, που απαιτείται για την προαγωγή Υ/Α΄, Α/ Β΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ στον επόµενο βαθµό, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών θέσεων. γ. Το όριο ηλικίας µέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπη- ρετούν οι αξιωµατικοί γενικών καθηκόντων και ειδι- κότερα οι Α/∆΄, Ταξίαρχοι, Υποστράτηγοι, Αντιστρά- τηγοι και Αρχηγός του Σώµατος. 3. Με τα άρθρα 56 επόµ. του Ν. 4443/2016 (Α΄ 232), που τέθηκε σε ισχύ την 9.6.2017, ορίστηκε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ως εθνικός µηχανισµός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των κατα- στηµάτων κράτησης. Βασική αρµοδιότητα του εθνικού µηχανισµού είναι η συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, διερεύνηση και προώθηση καταγγελιών που αναφέρο- νται σε τέσσερις (4) µεγάλες κατηγορίες παραβατικών συµπεριφορών των υπηρετούντων στα σώµατα ασφα- λείας και στα καταστήµατα κράτησης, ήτοι: α. Βασανιστήρια και άλλες προσβολές ανθρώπινης αξι- οπρέπειας (άρ. 137Α΄ Π.Κ.), β. Παράνοµες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή της υγείας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας (άρ. 299επ., 308επ., 322επ., 336επ. Π.Κ.), γ. Παράνοµη χρήση πυροβόλου όπλου (ν. 2168/1993 και ν. 3169/2003) και δ. Παράνοµη συµπεριφορά µε ρατσιστικό κίνητρο. Η αρµοδιότητά του δεν υποκαθιστά τις υφιστάµενες στο Σώµα δοµές υποδοχής και εξέτασης καταγγε- λιών αυθαιρεσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η προώθηση περαιτέρω ουσιαστικής συνεργασίας του Σώµατος µε την ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για την καλύτερη, αποδοτικό- τερη και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού. Στους άµεσους στόχους της ∆ιεύθυνσης συγκαταλέγονται:  Η προώθηση της θέσπισης κανονιστικού πλαισί- ου, το οποίο εστιάζεται κυρίως στην αξιολόγηση των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας , η οποία συνιστά ένα κρίσιµο και πολυδιάστατο ζήτηµα. Είναι γεγονός ότι οι συντασσόµενες, ανά έτος, Εκθέσεις Αξιολόγησης αξιωµατικών, παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες στα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων - Προαγωγών, συµβάλλοντας στη λήψη αιτιολογηµένων αποφάσεων. Κύριος άξονας της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι η καθιέρωση ενός εκσυγχρονισµένου και αναβαθµισµένου συστήµατος αξιολόγησης των αξιωµατικών που θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του Σώµατος, περαιτέ- ρω δε, περιλαµβάνει και ρυθµίσεις ορισµένων επιµέρους ζητηµάτων.  Η αντικατάσταση του ισχύοντος εντύπου της έκ- θεσης αξιολόγησης, µε δύο νέα έντυπα αξιολόγη- σης, σε ηλεκτρονική φόρµα , διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τη σύνταξη και την υποβολή της. Η δράση αυτή, που στηρίζεται στις σύγχρονες και πρωτοποριακές υποδοµές του Πανελλαδι- κού Πληροφοριακού Συστήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας (Police on Line), θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορι- κής και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη θέ- σπιση της νέας ρύθµισης, που περιλαµβάνεται σε σχέδιο προεδρικού διατάγµατος και προβλέ- πει την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «P.Ο.L.».  Η υποστήριξη της δράσης «Ψηφιοποίηση ενεργού και Εφεδρικού Αρχείου της ∆.Α.Π./Α.Ε.Α.», µε στόχο να συµπεριληφθεί στα συγχρηµατοδοτού- µενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα και τις χρηµατοδοτούµενες µέσω Ε.Σ.Π.Α. δρά- σεις. Το γεγονός αυτό θα συµβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εγγράφων στο διηνεκές, στην εύκολη και γρήγορη πρόσβα- ση κάθε ενδιαφεροµένου πολίτη, Εισαγγελικής και Στρατιωτικής Αρχής και λοιπών Υπηρεσιών και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικα- σιών εξυπηρέτησης του αστυνοµικού. ■ Οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, όπως διαµορ- φώνονται στο πλαίσιο της ελληνικής αλλά και της πα- γκόσµιας κρίσης, έχουν καταστήσει το λειτούργηµα του αστυνοµικού, βασικό συντελεστή εξασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας και της πολιτειακής σταθερότητας. Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού καλείται να σταθεί αρωγός και συµπαραστάτης στην προσπά- θεια ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του Έλληνα αστυνοµικού. Η πρόκληση είναι µεγάλη, η επιτυχής δε ανταπόκριση σ’ αυτή θα αποβεί σπουδαία για το αστυ- νοµικό προσωπικό, αλλά και ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3