Παρουσίαση Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ∆ιευθυντής καλείται να εµπνεύσει, µε το λόγο και το παράδειγµά του, όραµα στο προσωπικό του, να χαράξει στρατηγική και να καλλιεργήσει το οµαδικό πνεύµα συνερ- γασίας στα στελέχη της ∆ιεύθυνσης. Οι παράγοντες αυτοί, που αποτελούν το µυστικό της επιτυχίας, έχουν αναπτυ- χθεί σε µεγάλο βαθµό στην Υπηρεσία µας και συµβάλλουν καθοριστικά στην εκπλήρωση της αποστολής της και στην επιτυχή δράση της. Η πολυετής παρουσία µου στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµι- κού Προσωπικού, εκτός από το απόσταγµα της επιτελικής εµπειρίας, µε έχει διδάξει να παρακινώ τους συνεργάτες µου στην οµαδικότητα, τονίζοντας την ανάγκη άψογης συνεργα- σίας για την επίλυση των υπηρεσιακών ζητηµάτων. Σε µια πολυµελή ∆ιεύθυνση, αυτός ο ηγετικός στόχος κάθε άλλο παρά εύκολος φαντάζει. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα, που καλούµαστε να κερδίζουµε καθηµερινά, να διατηρούµε δη- λαδή το οµαδικό πνεύµα, ως απαραίτητο εφόδιο για τις προ- κλήσεις του παρόντος και ως εφαλτήριο νέων πρωτοβουλιών και δράσεων για το µέλλον. Σπουδαίος αρωγός στην προσπάθειά µας ως ∆ιεύθυνση, έχει σταθεί η Ηγεσία του Σώµατος, η οποία αφουγκράζεται τους παλµούς και τις αγωνίες του αστυνοµικού προσωπικού και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών που επιλύουν χρόνια προβλήµατα και βελτιώνουν τις καθηµερινές συνθή- κες υπηρεσιακής απασχόλησής του ». Στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού υπηρετούν συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) αστυνοµικοί - πολιτι- κοί υπάλληλοι, οι οποίοι στεγάζονται, κατά κύριο λόγο, στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ταυτόχρονα, η έδρα της Γραµµατείας των Πειθαρχικών Συµ- βουλίων ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωµατικών επί της Λ. Μεσογείων, ενώ η έδρα του Εφε- δρικού Αρχείου στο πρώην Κ∆΄ Αστυνοµικό Τµήµα Αθηνών, στην περιοχή Γουδή. Η ξεχωριστή σηµασία της έγκειται στο ότι παρέχει την απαιτούµενη διοικητική υποστήριξη στη φυσική και πολι- Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συνεχές µέληµα της ∆ιεύθυνσης είναι: ► Η αναβάθµιση των συνθηκών απασχόλησης του προ- σωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ► Η παροχή κινήτρων, που συµβάλλουν στην αποδοτι- κότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών των έν- στολων στο κοινωνικό σύνολο ► Η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση θεµάτων στελέ- χωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών ► Η ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στε- λεχών του Σώµατος ► Η εποικοδοµητική συνεισφορά στην ευρύτερη προ- σπάθεια συνολικής αναδιοργάνωσης και µεταρρύθµι- σης της λειτουργίας του Σώµατος και στην αναβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσώπων που το απαρτίζουν Ο ∆ιευθυντής, οι Τµηµατάρχες και ο Νοµικός της Υπηρεσίας Ο ∆ιευθυντής µε το Επιτελείο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3