Παρουσίαση Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού

46 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τική Ηγεσία του Σώµατος, επί των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του αστυνοµικού προσωπικού και επαρκούς στελέχωσης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών. Το εύρος των αρµοδιοτήτων της είναι πολυσήµαντο και πο- λύπλοκο, δεδοµένου ότι καλύπτει ζητήµατα που άπτονται της υπηρεσιακής ζωής και της εργασιακής καθηµερινότητας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ανθρώπων, που απαρτίζουν το σύνολο των υπηρετούντων στο Σώµα. Συν τοις άλλοις, η τή- ρηση στο εφεδρικό αρχείο της Υπηρεσίας άνω των διακοσίων χιλιάδων ατοµικών φακέλων, τόσο του εν ενεργεία όσο και του εν αποστρατεία αστυνοµικού προσωπικού, συνεπάγεται τη διεύρυνση του κύκλου των αρµοδιοτήτων της και στους από- στρατους αστυνοµικούς, στους οποίους χορηγούνται αντίγραφα εγγράφων των ατοµικών τους φακέλων και παρέχεται συνεχής ενηµέρωση επί διαφόρων ζητηµάτων στρατολογικής φύσης. Η εύρυθµη και οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, που κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση ειδικότερων θεµάτων του πολυπληθούς προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξυπηρετείται από τη διάρθρωσή της σε δύο επιµέρους Τµή- µατα. Βασικό κριτήριο της δοµής αυτής είναι η ιεραρχία των βαθµών του προσωπικού και η συνακόλουθη διάκριση σε αξιωµατικούς και χαµηλόβαθµους αστυνοµικούς. Στο άρθρο 13 του π.δ. 178/2014 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας », περιγράφεται η διάρθρωση της ∆ι- εύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού στο Τµήµα Αξιωµατι- κών και στο Τµήµα Κατώτερου Αστυνοµικού Προσωπικού . Πιο συγκεκριµένα, τα ως άνω Τµήµατα χειρίζονται θέ- µατα που σχετίζονται µε όλο το φάσµα της υπηρεσιακής κατάστασης τόσο των αξιωµατικών όσο και των ανθυπα- στυνόµων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. Για την αποτε- λεσµατική λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων αυτών κατανέµονται σε επιµέρους Γραφεία, τα οποία εξειδικεύονται επί συγκεκριµένων υπηρεσιακών ζη- τηµάτων, λειτουργούν όµως συµπληρωµατικά και υποστηρι- κτικά, εξασφαλίζοντας την αναγκαία συνοχή κάθε Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης. ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Στο Τµήµα Αξιωµατικών, µε Τµηµατάρχη τον Α/Υ΄ Βασί- λειο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, τον οποίο αναπληρώνει λόγω της φοί- τησής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ο Α/Υ΄ Γεώργιος ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ, λειτουργούν: Το Γραφείο 1 ο (Μεταθέσεων) , το οποίο είναι κυρίως επιφορτισµένο µε την υποστήριξη των αρµόδιων Συµβουλίων Μεταθέσεων ή άλλων µονοµελών οργάνων για τη διενέρ- γεια των τακτικών µεταθέσεων των αξιωµατικών µε αντι- κειµενικά και υπηρεσιακά-κοινωνικά κριτήρια, µε τις τοποθετήσεις-µεταθέσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωµατικών στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων, µε τις τοποθετήσεις των νεοεξερχόµενων Υπαστυνόµων Β΄ από τη Σχολή Αξιωµατικών και το Τµήµα Επαγγελ- µατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης, καθώς και µε τις τοποθετήσεις των προσλαµβανόµενων αξιωµατικών ει- δικών καθηκόντων. Το Γραφείο 2 ο (Κρίσεων - Προαγωγών) , στο οποίο έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο χειρισµός των θεµάτων τακτικών και έκτακτων κρίσεων και επανακρίσεων των αξιωµατικών για τη βαθµο- ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3