ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

0 comments

1.Όπως είναι γνωστό, στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, όχι μόνον οι περιπτώσεις που οι πράξεις και η συμπεριφορά του προσωπικού αποκλίνουν από τους κανόνες και τις υποχρεώσεις τις οποίες η επαγγελματική ιδιότητα επιβάλλει και ως εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η ενεργοποίηση των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου, αλλά και οι περιπτώσεις εκείνες των εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που υπερβαίνουν σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και αναδεικνύουν την ηθική υποχρέωση της Διοίκησης να επιβραβεύσει τα πραγματικά άξια, για την απονομή των προβλεπόμενων τιμητικών διακρίσεων, στελέχη του Σώματος.

2. Είναι επίσης γνωστό, ότι το ζήτημα της χορήγησης ηθικών αμοιβών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζεται με σαφήνεια στο π.δ. 622/1985, με τις διατάξεις του οποίου καθορίζονται , μεταξύ άλλων, η έννοια, τα είδη, η ιεραρχική τάξη και ο τρόπος απονομής των τιμητικών αυτών διακρίσεων.

3. Εντούτοις, παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένες Υπηρεσίες να εφαρμόζουν καθ΄υπερβολήν τις προαναφερόμενες διατάξεις απονέμοντας  ή προτείνοντας συνήθως την απονομή ηθικών αμοιβών για πράξεις που είτε δεν δικαιολογούν τιμητική επιβράβευση, είτε η ιεραρχική τάξη της απονεμηθείσας ή προταθείσας επιβράβευσης υπερβαίνει εκείνη που αντικειμενικά οι πράξεις αυτές δικαιολογούν.

Αντιθέτως, άλλες Υπηρεσίες, ιδίως οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας προκειμένου για τις Διμοιρίες Υποστήριξης, αλλά και οι Διευθύνσεις των Κλάδων/Α.Ε.Α., αποφεύγουν συστηματικά να απονείμουν ή να προτείνουν να απονεμηθεί στο προσωπικό τους οποιαδήποτε ηθική αμοιβή, ακόμη και στις περιπτώσεις  που η προσπάθεια και η δραστηριότητά του, προδήλως και αντικειμενικώς, υπερβαίνει το υπηρεσιακό του καθήκον.

4. Αποτέλεσμα των ανωτέρω εκ διαμέτρου αντίθετων αντιλήψεων και πρακτικών είναι στη μεν πρώτη των περιπτώσεων η αξία της ηθικής αμοιβής να αλλοιώνεται, η πραγματική της έννοια να εκφυλίζεται και ο σκοπός της να απαξιώνεται, ενώ στη δεύτερη περίπτωση  η παράλειψη της Διοίκησης  να επιβραβεύσει, ως οφείλει, τις εξαίρετες πράξεις των διοικουμένων, πέραν της ηθικής διάστασης του ζητήματος, παράγει ουσιαστικές αρνητικές παρενέργειες δεδομένου ότι προκαλεί στο προσωπικό αισθήματα αδικίας και απογοήτευσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο υπηρεσιακός του ζήλος, να αναστέλλεται  η ανάληψη πρωτοβουλιών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και μοιραία η απόδοση του να περιορίζεται.

5. Ειδικά σε ότι αφορά στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και στις Διμοιρίες Υποστήριξης είναι εμφανής η «απροθυμία» επιβράβευσης του προσωπικού τους, ακόμη και στις εξαιρετικές εκείνες καταστάσεις που η υποδειγματική  συμπεριφορά, η ψυχραιμία και η υπερβαίνουσα το συμβατικό υπηρεσιακό καθήκον δράση του επιδρά καταλυτικά στην προστασία της έννομης τάξης και της ανθρώπινης ζωής, εν αντιθέσει προς τις περιπτώσεις διάπραξης πειθαρχικώς ή και ποινικώς ελεγκτέων πράξεων ή επίδειξης ανάρμοστης προς την αστυνομική ιδιότητα συμπεριφοράς, όπου η διοίκηση αντιδρά άμεσα όπως δηλαδή επιβάλλεται και υποχρεούται, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πειθαρχικού ελέγχου των υπαιτίων και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

6. Προκειμένου, λοιπόν, να αρθούν οι αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς το χειρισμό των προαναφερθέντων  ζητημάτων, παρακαλούμε για την έκδοση ειδικότερων οδηγιών και κατευθύνσεων στους Διοικητές/Προϊσταμένους των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας σας, προκειμένου να εφαρμόζουν κατά τρόπο ορθό, δίκαιο, ισόρροπο και αντικειμενικό τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Σώματος και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων, προφανώς και αυτονοήτως, και εκείνων του π.δ. 622/1985.