ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 39 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς του ∆ηµοσίου, που σε βάθος χρόνου, παρουσιάζει σταθερότητα και συνέ- πεια στην εσωτερική (in house) ανάπτυξη εφαρµογών, που πλέον αποτελούν αναπόσπαστα εργαλεία και συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους. 3 ο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 o Τµήµα Επιχειρησιακής Λειτουργίας: µε Τµηµατάρχη τον Α/Y Ιωάννη Σπηλιόπουλο και προσωπικό εβδοµήντα τριών (73) ατόµων, είναι επιφορτισµένο µε την παροχή ολοκληρω- µένης τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστη- µάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας µέσω του οργανωµένου επιχειρησιακού κέντρου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Τα στελέχη του τµήµατος είναι καταρτισµένα και εκπαι- δευµένα και ασχολούνται µε την εγκατάσταση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης και την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων όπως οι Εθνικές Βάσεις ∆εδοµένων Αστυνο- µίας, το Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Schengen ∆εύτερης Γενιάς, το σύστηµα της ΙΝΤΕΡPOL κ.ά., καθώς και τη δια- σύνδεση αυτών µε τρίτα συστήµατα Ειδικότερα, διαχειρίζεται, υποστηρίζει και συντηρεί µια πλειάδα τεχνολογιών για την παροχή πάνω από 150 πλη- ροφοριακών υπηρεσιών προς το αστυνοµικό προσωπικό, άλλους δηµόσιους φορείς και τους πολίτες. Επιπλέον, ση- µαντική αρµοδιότητα είναι η τεχνική υποστήριξη του κόµβου της Ελληνικής Αστυνοµίας στο διαδίκτυο (Internet), του συ- στήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου webmail.astynomia. gr και η αντιµετώπιση, σε 24ωρη βάση, πάσης φύσεως ηλε- κτρονικών επιθέσεων που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Το εξειδικευµένο προσωπικό του τµήµατος µε τη χρήση ειδικού λογισµικού και κατάλληλα παραµετροποιηµένου υλικού (διατάξεις υψηλής διαθεσιµότητας) επιτυγχάνει την άρτια και αποδοτικότερη χρήση των ενσύρµατων, ασύρµατων και δορυφορικών δικτύων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµέ- νων και των υπηρεσιών φωνής και βίντεο, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών αυτών, των παρεχόµε- νων εφαρµογών, υπηρεσιών και των διασυνδέσεών τους µε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα τρίτων φορέων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Στα καθήκοντα του προσωπικού του τµήµατος περιλαµ- βάνονται επίσης, ο καθορισµός διαδικασιών αναφοράς και επίλυσης προβληµάτων που αφορούν τη χρήση του εξο- πλισµού και των υπηρεσιών πληροφορικής, η διαχείριση - συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής, η εκτέλεση αποφάσεων κατανοµής και ανακατανοµής αυτού στις Υπη- ρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Τε- χνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής σε όλη την Επικράτεια. Ενδεικτικά γνωρίζεται ότι υποστηρίζονται τεχνικά πλέον των 16.000 Η/Υ, σε περίπου 1.100 Αστυνοµικές Υπηρεσίες και η πρόσβαση τους στα κεντρικά συστήµατα & εφαρµογές. Επίσης το Πανελλαδικό ∆ίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνοµίας (PoL) διασυνδέει 702 κτίρια που στεγάζουν Υπη- ρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας προκειµένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις επιχειρησιακές εφαρµογές, στο δι- αδίκτυο και στην ατελή εσωτερική τηλεφωνία µε εξοπλισµό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου Police On Line Τα επόµενα χρόνια το Τµήµα καλείται να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις για την σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστή- ριξη νέων πληροφοριακών υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο το Τµήµα Επιχειρησιακής Λειτουργίας φιλοδοξεί να ανα- βαθµίσει σηµαντικά το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών µε την ανάπτυξη ενός Ενιαίου Υπολογιστικού Νέφους µε στόχο την ευελιξία και άµεση προσαρµογή στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3