ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 57 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εξωστρέφειας της ΕΛ.ΑΣ. πως δραστηριοποιείται κοινωνικά η ∆ιεύθυνσή σας; Εξ΄ ορισµού η ιατρική επιστήµη είναι απόλυτα συνυφασµέ- νη µε την παροχή κοινωνικού έργου. Αν σε αυτό συνυπολογίσει κανείς ότι υπηρετούµε και στην Ελληνική Αστυνοµία, που απο- τελεί προστάτη των πολιτών, γίνεται αντιληπτό, ότι η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού δεν θα µπορούσε να µην είναι δυναµικά παρούσα όπου την έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία. Έτσι παρέχου- µε ενηµέρωση αλλά και ιατρική φροντίδα όπου µας ζητηθεί, είτε σε πολίτες είτε σε στελέχη άλλων σωµάτων είτε ακόµα, όπως προαναφέρθηκε, και σε υπηρεσίες της Ε.Ε. Η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού, σε συνεργασία µε το Ιπποκράτειο νοσοκοµείο, διαθέτει τράπεζα αίµατος. Μέσω της αιµοδοσίας προσπαθούµε να είµαστε αρωγοί ζωής, όχι µόνο στον έν ενεργεία αστυνοµικό και στα µέλη αυτού, αλλά και στον κοινό πολίτη που το έχει ανά- γκη. Μέρος των µονάδων αίµατος της τράπεζάς µας διατίθεται στο κοινωνικό σύνολο, ενώ µεγάλη είναι η συνδροµή µας στους πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία. Για να αναλογισθεί κανείς το µέγεθος της προσφοράς µας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η Τράπεζα Αίµατος είναι ένας µεγάλος αποταµιευτήρας, που βρίσκεται άµεσα στη διάθεση οποιουδήποτε πάσχοντα µε την προοπτική να αναπληρωθεί αργότερα. Επίσης, µια άλλη µορφή προσφοράς ζωής που η Υπηρε- σία µας συµµετέχει, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού µε καµπάνιες ενηµέρωσης που αφορούν τη σηµασία προσφοράς µυελού των οστών, αλλά και τον έλεγχο των υποψήφιων δο- τών. Όπου δοθεί η ευκαιρία συµµετέχουµε σε κάθε κοινωνικό γεγονός, όπως το περασµένο Οκτώβριο στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου εκµεταλλευόµενοι την διάθεση περιπτέρου σε αγώνα δρόµου που διοργανώθηκε υπέρ της πρόληψης του καρκίνου του µαστού, η Υπηρεσία µας στήριξε αναλόγως το ένα λόγω εγχείρηµα, αλλά παράλληλα πρόβαλε µέσω κοινωνικών µηνυ- µάτων την προσφορά αίµατος και µυελού των οστών προς κάθε πολίτη. Η προσφυγική κρίση δεν µας άφησε ανεπηρέαστους, αλλά συµµετέχουµε ενεργά προσφέροντας ιατρική φροντίδα στο HotSpot του Σχιστού και σε διάφορες άλλες περιοχές. Επίσης Κινητό συνεργείο αποτελούµενο από το ασθε- νοφόρο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ένα γιατρό , ένα ψυχο- λόγο και νοσηλευτή συνέδραµε τους πληµµυροπαθείς στην Μάνδρα Αττικής. Συµµετέχει το ιατρικό δυναµικό της ∆ιεύθυνσης σε συνέδρια ή σεµινάρια µε σκοπό την ενηµέρωση στις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις της ιατρικής επιστήµης; Η συµµετοχή είναι συνεχής σε σεµινάρια και ηµερίδες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Το προσωπικό µας διακρίνεται από υψηλό επίπεδο γνώσεων µε πολλές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι συµµετοχές των ιατρών µας σε συνέδρια δεν αφορούν µόνο την απλή συµµετοχή για ενηµέρωση, αλλά την ενεργή παρουσία ως οµιλητές µε ανα- κοινώσεις και δηµοσιεύεις. Παράλληλα, η συµµετοχή µας στο διαβαλκανικό συνέ- δριο στρατιωτικής ιατρικής είναι διαρκής µε εξαιρετική την παρουσία των ιατρών µας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι προβλέπεται και τηρείται η εκπαίδευση του προσωπικού σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του κράτους για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένο αντικείµενο. Η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού ενη- µερώνεται και παρακολουθεί στενά τις εκπαιδεύσεις των αξιωµατικών της. Στα βιογραφικά των υγειονοµικών αξιωµατικών µας ανα- φέρονται επιπλέον µορφωτικά σεµινάρια, δηµοσιεύσεις στον διεθνή τύπο, µεταπτυχιακά καθώς και διδακτορικά. Θεωρώ τύχη και ευλογία να έχει κανείς ένα τέτοιο έµψυχο δυναµικό υπό τις διαταγές του. Θεωρείτε ότι η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού είναι επαρκώς στελεχωµένη ώστε να υποστηρίξει άµεσα τις ανάγκες υγειονοµικής φροντίδας των συναδέλφων; Κύριες ειδικότητες όπως παθολόγοι, γενικοί ιατροί, καρ- διολόγοι έχουµε επαρκή κάλυψη. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις σε ειδικότητες κλειδιά όπως πνευµονολόγοι ή ιατροί εργασίας για παράδειγµα, που προσπαθούµε µέσω των ειδικοτήτων των αποφοίτων της Σ.Σ.Α.Σ. να τις καλύψου- µε. Ακόµα και σε ειδικότητες που διαθέτουµε φαινοµενικά ικανό αριθµό ιατρών, ο αριθµός αυτός δεν ικανοποιεί πά- ντα τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες. Να µη ξεχνάµε ότι τα καθήκοντα των ιατρών δεν αφορούν µόνο την εξέταση ασθενών. Είναι η συµµετοχή σε επιτροπές, είναι η κάλυψη ποικίλων αναγκών. Κενά λοιπόν σαφώς και υπάρχουν και µε δεδοµένη την οικονοµική ύφεση, είναι παρά πολύ δύ- σκολο να καλυφθούν. Ωστόσο, µε διάθεση προσφοράς εκ των ενόντων, µέσω συνεργασιών µε τα σώµατα των ενόπλων δυνάµεων ή του συστήµατος υγείας, οι όποιες ανάγκες προ- κύπτουν, εν µέρη καλύπτονται.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3