ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

52 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κρατικούς φορείς για τις κανονιστικές πράξεις κοινής αρµοδιότητας. Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα ότι το προ- σωπικό του Τµήµατος συµµετέχει στο σύνολό του σε Νο- µοπαρασκευαστικές Επιτροπές που συγκροτούνται όχι µόνο εντός του φορέα µας, αλλά και µε µέριµνα άλλων συναρµόδιων Υπουργείων, ενώ στο αντικείµενο των εν λόγω Επιτροπών περιλαµβάνεται, παράλληλα µε την ενα- σχόληση µε την εθνική νοµοθεσία, η µελέτη του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προετοιµασία εναρµόνισής του προς το εσωτερικό δίκαιο. Το δεύτερο (και µάλιστα ζωτικής σηµασίας) κοµµάτι αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων αφο- ρά στην παροχή κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας για ζητήµατα που άπτονται της νοµοθεσίας που εφαρµόζει το Σώµα σε όλες τις εκφάν- σεις της δράσης και λειτουργίας του . ∆εν θα ήταν υπερ- βολή να αναφερθεί ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων κατά τις οποίες ανακύπτουν νοµικής φύσεως ερωτήµατα, κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί µέσω εισηγητικών και ενη- µερωτικών σηµειωµάτων η γνώµη του Τµήµατος, προτού η αρµόδια Υπηρεσία αποφασίσει τον περαιτέρω χειρισµό στο ανακύψαν ζήτηµα. Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία µας σε πολλές περιπτώσεις έχει αναλάβει πρωτοβουλία ή έχει συµµετάσχει ενεργά σε διαδικασίες αναµόρφωσης του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει θεµελιώδεις δοµές και εκφάνσεις της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας (αναφέρονται χαρακτηριστικά η τροποποίηση οργανικών διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνοµικού προσωπικού, η κατάρτιση νέου Οργανισµού της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, η κα- τάρτιση του νόµου περί χρήσης όπλων από τους αστυ- νοµικούς, η τροποποίηση του νόµου για τις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών). Περαιτέρω, συχνά µε αφορµή την εξέταση υποθέσεων που υποβάλλονται προς την Υπηρεσία, καταρτίζονται πλήρη και εµπεριστατωµένα ερωτήµατα του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων προς το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο µας, αλλά και προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας. Κατά τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η µόρφωση πληρέστερης εικόνας για τα προς εξέταση ζητήµατα, µε την έκδοση σχετικών Γνωµο- δοτήσεων από τις ερωτηθείσες Αρχές, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται καθολική και ενίοτε οριστική επίλυση σε καίρια προβλήµατα λειτουργίας και δράσης της Ελληνικής Αστυνοµίας. Παράλληλα, το Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων καλλιεργώ- ντας την ανάγκη για εξωστρέφεια που πρέπει να χαρακτη- ρίζει τον ζωντανό οργανισµό της Ελληνικής Αστυνοµίας, συµµετέχει ενεργά σε επιµορφώσεις και σεµινάρια που άπτονται του αντικειµένου των αρµοδιοτήτων του και διε- ξάγονται τόσο στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνοµίας (συµ- µετοχή σε σεµινάρια της CEPOL), αλλά και σε σεµινάρια που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το Τµήµα Συλλογής και Επεξεργασίας Νοµικών Κει- µένων, µε Τµηµατάρχη το Α/Α’ ∆ηµήτριο ΣΤΑΪΚΟ , έχει ως αντικείµενο τη συγκέντρωση, µελέτη, επεξεργασία και ταξινόµηση της νοµοθεσίας που αφορά την Ελληνική Αστυνοµία (Οργανικοί Νόµοι - Ποινικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο - Σύνταγµα - ∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες κ.λπ. ) και η κωδικοποίησή της, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του έργου των αστυνοµικών Υπηρεσιών, το έτος 2004, το εν λόγω Τµήµα εξέδωσε τη συλλογή Οργανικών Νόµων και Κανονισµών Ελληνικής Αστυνοµίας σε 2.800 αντίτυπα µε σύστηµα διαρκούς ενη- µέρωσης , το οποίο εξακολουθεί να εκδίδεται και να απο- στέλλεται προς χρήση σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και σε ενδιαφερόµενους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Κατά τον αρχικό χρόνο της έκδοσής της περιείχε δεκατέσσερα (14) νοµοθετήµατα και σήµερα ο αριθµός αυτός ανήλθε ογδόντα έξι (86). Ταυτόχρονα, και προκειµένου το έργο να γίνει περαι- τέρω χρηστικό και προσβάσιµο από όλους τους συναδέλ- φους, αναρτήθηκε σε ειδική προς τούτο εφαρµογή στο PoliceOnLine. H εφαρµογή «Νοµοθεσία», η οποία έχει αναπτυχθεί από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., πα- ρέχει στους χρήστες τόσο τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των ανηρτηµένων σε αυτή νοµοθετηµάτων (µέσω της επιλογής «Όλα τα νοµοθετήµατα» από το κεντρικό µενού της εφαρµογής), όσο και τη δυνατότητα αναζήτησης συγκε- κριµένου νοµοθετήµατος µέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού µενού. Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρµογής, το οποίο είναι προσβά- σιµο µέσω της επιλογής «Βοήθεια» του κεντρικού µενού. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το Τµήµα Συλλογής και Επεξεργασίας Νοµικών Κειµένων µεριµνά και για την τακτική επικαιροποίηση των ως άνω νοµοθετηµάτων προς ενσωµάτωση όλων των µεταβολών που έχουν επέλθει στην περιεχόµενη νοµοθετική ύλη, η οποία έχει αναρτηθεί στην εφαρµογή «Νοµοθεσία» της κατηγορίας «∆ιοικητικές Εφαρ- µογές» του PoliceOnLine.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3