Παρουσίαση Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού

48 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το Γραφείο 2 ο (Κρίσεων - Προαγωγών) , για τις κρίσεις και επανακρίσεις για βαθµολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή µεταβολή, το χειρισµό των θεµάτων υγείας του προσωπι- κού (παραποµπές στις Υγειονοµικές Επιτροπές, χορήγηση µακρών αναρρωτικών αδειών, θέση σε υπηρεσία γραφείου, αποστρατείες, µετατάξεις στη µόνιµη διαθεσιµότητα), τις παραποµπές αστυνοµικών στις Επιτροπές καταλληλότητας να φέρουν πυροβόλο όπλο, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τις προτάσεις για χορήγηση επιδόµατος στους τραυµα- τισθέντες κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Το Γραφείο 3 ο (Ατοµικών Εγγράφων) , για την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για την προαγωγή Ανθυπαστυνόµων, που αποφοιτούν από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευ- σης Ανθυπαστυνόµων, στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β΄, την εξέταση αιτηµάτων χορήγησης αδειών άσκησης άλλου επαγγέλµατος ή ιδιωτικού έργου, µε αµοιβή, την εξέταση προτάσεων απονοµής ηθικών και υλικών αµοιβών, την έκ- δοση διαταγών ως προς τη χορήγηση αδειών (κανονική και βραχεία), αδειών ανατροφής τέκνου και γονικών αδειών, την παραλαβή, έλεγχο, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και χορήγηση αντιγράφων Εκθέσεων Ικανότητας. Το Γραφείο 4 ο (Πειθαρχικών Υποθέσεων) , για τις κάθε µορφής πειθαρχικές υποθέσεις του κατώτερου αστυνοµικού προσωπικού, την τή- ρηση στατιστικών στοιχείων, την παρακολού- θηση των ποινικών και αστικών δικών, για αδικήµατα που το προσωπικό διέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τη µέριµνα για τη λήψη των προσηκόντων πειθαρχι- κών µέτρων, την εκδήλωση των ενδεδειγµένων ενεργειών για τη διερεύνηση αιτιάσεων ∆ιεθνών Οργανισµών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αναφορικά µε περιστατικά κα- κοµεταχείρισης - κακοποίησης ηµεδαπών και αλλοδαπών και χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς. Το Γραφείο 5 ο (Κατάταξης) , για το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την επίβλεψη, το συντονισµό και την παροχή των δεουσών οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διενέργεια των διαγωνι- στικών διαδικασιών κατάταξης - πρόσληψης του ένστολου προσωπικού (αστυνοµικό προσωπικό γενικών και ειδικών καθηκόντων, ειδικοί φρουροί, συνοριακοί φύλακες), για τον έλεγχο νοµιµότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης σύµ- φωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 και για την έκδοση αποφάσεων για το διορισµό και την απόλυση των πρόσθετων αστυφυλάκων. Το Γραφείο 6 ο (Στρατολογίας- Εφεδρικό Αρ- χείο) , για την έκδοση ∆ελτίου Ατοµικής Υπηρε- σιακής Κατάστασης που περιέχει στοιχεία και µεταβολές στρατολογικού και συνταξιοδοτικού περιεχοµένου, την έκδοση Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου για πολλαπλή χρήση, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσε- ων προϋπηρεσίας στην τέως Χωροφυλακή, στην τέως Αστυ- νοµία Πόλεων και στην Ελληνική Αστυνοµία, το χειρισµό αιτηµάτων αναγνώρισης χρόνου σπουδών ως θεµελιωτικού συντάξιµου χρόνου και την εκκαθάριση, ταξινόµηση και τή- ρηση των ατοµικών φακέλων του ένστολου προσωπικού που εξέρχεται για οποιονδήποτε λόγο, στο Εφεδρικό Αρχείο του Σώµατος. Στη δοµή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού εντάσσονται και τα Πειθαρχικά Συµβούλια Αθηνών , τα οποία έχουν την απο- κλειστική αρµοδιότητα εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωµάτων που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές (απόταξη, αργία µε απόλυση, αργία µε πρόσκαιρη παύση), µε παραπεµπόµενους αστυνοµικούς µε βαθµό Αστυνοµι- κού ∆ιευθυντή και άνω. Επιπλέον, παραπέµπονται σε αυτά υποθέσεις αστυνοµικών µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµι- κού Υποδιευθυντή από τις αρµόδιες Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στην εδαφική αρµοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νοτίου Ελλάδος. Στη σύν- θεση των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Συµβουλίων συµµετέχουν ως µέλη και εκπρόσωποι των οµοσπονδιών των συνδικαλιστικών ενώσεων των Αξιωµατικών και των Αστυνοµικών Υπαλλήλων, που προτείνονται ειδικά προς το σκοπό αυτό από τα αντίστοιχα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ενώσεων. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το διαρκές ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του αστυνοµικού προσωπικού αποδεικνύεται από τις συχνές νοµοθετικές πρωτοβουλίες και ει- σηγήσεις, που αναλαµβάνει η Υπηρεσία, προ- ωθώντας και ρυθµίζοντας ζητήµατα που έχουν θετικό αντί- κτυπο στην υπηρεσιακή καθηµερινότητα χιλιάδων ένστολων συναδέλφων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισµένες από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, που θεσπίστηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της τελευταίας διετίας (2015-2017): 1. Με το π.δ. 75/2016 (Α΄ 138) «Ρύθµιση θεµάτων προ- σωπικού Ελληνικής Αστυνοµίας», που τροποποιεί τον Κανονισµό Αδειών (π.δ. 27/1986), διευρύνθηκε το πε- δίο εφαρµογής ορισµένων αδειών και καθιερώθηκαν νέες ειδικές περιπτώσεις αδειών, προς διευκόλυνση του αστυνοµικού προσωπικού. Επισηµαίνεται ότι µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα προβλέφθηκαν µεταβολές και στον Κανονισµό Μεταθέσεων του αστυνοµικού προσωπικού (π.δ. 100/2003), καθώς και των ειδικών φρουρών και συ- νοριακών φυλάκων (π.δ. 211/2005), προς βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου µε την αντιµετώπιση αδυνα- µιών και στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή του.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3