Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος 1995, για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ./ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Π.Υ.Α.Π./T.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος 1995, για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ./ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Π.Υ.Α.Π./T.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

0 comments

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ.Α΄) και κατόπιν της υπ' αριθμ ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, δίδεται στους μετόχους  των ΤΠ.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.  του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων μέχρι το έτος 1995, ως χρόνου ασφάλισης στους Τομείς Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αντίστοιχα.

2. Η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Τομείς Πρόνοιας   ΤΠ.ΑΣ.  και   Τ.Π.Υ.Α.Π.  του   Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.   πραγματοποιείται    με  απόδοση   των οριζόμενων, στην ανωτέρω (β) σχετική, ασφαλιστικών εισφορών.

Το απαιτούμενο  χρηματικό  ποσό  για  την αναγνώριση  του χρόνου  φοίτησης  καθορίζεται  επί των λαμβανομένων  κατά  την ημερομηνία  της αίτησης,  τακτικών  αποδοχών  των ενδιαφερομένων,  στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες  ασφαλιστικές  κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή ποσοστό κράτησης.

3.  Οι  ενδιαφερόμενοι  αναγνώρισης   του  χρόνου   φοίτησης   των   Σχολών,   της  Ελληνικής Αστυνομίας,  της πρώην  Χωροφυλακής  και  της πρώην  Αστυνομίας  Πόλεων  μέχρι  το έτος  1995, εφόσον  πληρούν   τις  προϋποθέσεις,   θα  πρέπει  να  απευθύνονται   με  αίτησή   τους  στο  Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων του Ταμείου μας, στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

α) Πρωτότυπη βεβαίωση από την Υπηρεσία τους ή απόσπασμα  από το φύλλο Μητρώου για το συνολικό χρόνο φοίτησης στην αντίστοιχη Σχολή της ΕΛ.ΑΣ και

β) Αναλυτικό σημείωμα μηνιαίων αποδοχών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση φοίτησης στην αντίστοιχη Σχολή της ΕΛ.ΑΣ..

4.  Ο τρόπος εξόφλησης  του χρηματικού  ποσού που θα προκύψει  από τον υπολογισμό για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης θα γίνεται:

α) με παρακράτηση  του οφειλόμενου  ποσού (μέχρι  δώδεκα  -12- μηνιαίες  δόσεις) από την μισθοδοσία εκάστου ενδιαφερομένου μέσω της Δ/νσης Διαχείρισης  Χρηματικού/Α.Ε.Α., ή

β) με εφάπαξ  καταβολή  του οφειλόμενου  ποσού  στον  τηρούμενο  Λογαριασμό  Ταμειακής Διαχείρισης του αντίστοιχου Τομέα στην Εθνική Τράπεζα.

Σε περίπτωση που μέτοχος έχοντας κάνει χρήση τον προαναφερόμενων διατάξεων, συνταξιοδοτηθεί πριν την εξόφληση όλων των δόσεων, το ανεξόφλητο ποσό οφείλει να το καταθέσει ο ίδιος στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης  του αντίστοιχου Τομέα.

Μετά  την  εξόφληση   των  οφειλόμενων   ποσών,  θα  επακολουθήσει  Απόφαση   αναγνώρισης   του χρόνου   από   τον   Δ/ντή   Ασφάλισης    Παροχών /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,   με   σχετική   ενημέρωση   των δικαιούχων.

5. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται  το παρόν παρακαλούνται για την ενυπόγραφη ενημέρωση   του   προσωπικού,    ενώ   για   τυχόν   διευκρινίσεις   μπορούν   να  απευθύνονται   στους υπεύθυνους χειριστές του Τμήματος Ασφάλισης - Εσόδων I ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α.