Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας: Η εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολο- γικής εξέλιξης έχει φέρει μεγάλες προκλήσεις για τις διωκτικές Αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών και ειδικότερα μετα- ξύ των Αρχών Επιβολής του νόμου, έχει αναδειχθεί ως ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματι- κότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πλη- ροφοριών (SPOC: Single Point of Contact) της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνι- κής Αστυνομίας αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το SPOC λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών Αρχών της Ελλάδας και άλλων χωρών. Ο κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών Αρχών, προκειμένου να προλαμβάνο- νται εγκληματικές ενέργειες και να παρέχεται, γενικά, η μέγιστη δυνατή συνδρομή σε αυτές, κατά την εκτέλεση του έργου τους. To Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών, αποτελεί επιχειρησιακό κέντρο λειτουργίας σε 24ωρη βάση, του οποίου η επαρκής και συνεχής συνδρομή αποτελεί ευρω- παϊκή επιταγή, προβλεπόμενη σε ενωσιακή νομοθεσία. Αναμεταξύ των καθηκόντων των αστυνομικών, προέχει η πρώτη άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα που προέρχονται από την αλλοδαπή ή την ημεδαπή (Σημεία Συνοριακών Ελέγχων στα οποία απαιτείται σύντομη διαδικασία δια- βατηριακού ελέγχου, άμεσα συναρτώμενη από την αντα- πόκριση του Κέντρου), ήτοι: επεξεργασία και ανταλλαγή εγκληματολογικών πληροφοριών και νομικών εγγράφων που αφορούν σε όλες τις μορφές εγκλημάτων (Ευρωπαϊκά Εντάλ- ματα Σύλληψης, Ερυθρές Αγγελίες, συσχέτιση με αρχείο υπο- θέσεων, σύνταξη Δελτίων Πληροφοριών και λοιπών εγγράφων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα – μετάφραση αιτημάτων, κ.λπ. ). Επιπλέον, αρμοδιότητα των επικεφαλής Αξιωματι- κών, εκτός από το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου του προσωπικού βάσης, αποτελεί η επικοινωνία με τις αρμό- διες δικαστικές ή αστυνομικές Αρχές (Εισαγγελίες Εφετών, ημεδαπές και αλλοδαπές διωκτικές Αρχές, κ.ο.κ.), στο πλαίσιο της διασφάλισης των άμεσων και ορθών ενεργειών του Κέ- ντρου, σε τεχνικό, νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η δημι- ουργία του στηρίχθηκε σε χρηματοδότηση της Ε.Ε. και συγκε- κριμένα, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του SPOC είναι η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις διωκτικές Αρ- χές να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Η πληροφόρη- ση που συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβα- νομένων των ευρωπαϊκών και διεθνών διαύλων επικοινωνίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως το SIS Recast, το i24/7 της Interpol και το EIS της Europol, βοηθά στη συμπλήρω- ση των πληροφοριακών κενών στο puzzle μιας υπόθεσης, δρώ- ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενισχύοντας την Ανταλλαγή Πληροφοριών και τη Συνεργασία των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου 36 | IAΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3