ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφα- λείας αποτελείται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο- θέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που εδρεύει στο Νομό Αττικής και την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμά- των Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Νομό Θεσ- σαλονίκης. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμά- των Ασφαλείας είναι ο Υποστράτηγος Παναγιώτης Πού- πουζας. Α΄ Υποδιοικητής είναι Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώ- ματος ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης και Β΄ Υποδιοικητής ο Πύ- ραρχος Πυροσβεστικού Σώματος ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Χαράλα- μπος. Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσε- ων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε.) είναι ο Αστυνομικός Υπο- διευθυντής ΡΟΥΛΙΑΣ Κωνσταντίνος. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμά- των Ασφαλείας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Ένας ευρέως αποδεκτός ορι- σμός της διαφθοράς είναι “η κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό όφε- λος, που θέτει σε διακινδύνευση το δημόσιο συμφέρον”. Η διαφθορά αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, καθώς μειώνει την ικανότητά τους να παρέχουν επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες κι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Συνιστά σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολι- τιστικές διαστάσεις. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα τυποποιημένο σύνολο μέτρων, με βάση μια ενιαία προσέγγιση. Για να είναι η αντιμετώπιση επιτυχής, θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία για την πρόληψη, την ανίχνευση, την καταστολή της και την επιβο- λή κυρώσεων. Για τον σχεδιασμό στρατηγικής για την καταπολέμησή της, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό το επίπεδο της διαφθοράς, οι μορ- Yπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Επιμέλεια: Α/Β ΡΟΥΣΣΟΥ Μαγδαληνή 34 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3