Τεύχος 338 - Tμήμα Aντιμετώπισης Eνδοοικογενειακής Bίας

66 | ΙOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ Tµήµα Aντιµετώπισης Eνδοοικογενειακής Bίας Σ τη σημερινή εποχή παρατηρείται μία παγκόσμια κρίση σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση αρνητικών κοινωνι- κών φαινομένων, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η κακοποίηση ατόμων και η παράλληλη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι πολυεπίπεδο και διαχρονικό, μία σοβαρή κοινωνική παθογένεια που μαστίζει τόσο την ελληνική, όσο και τη διεθνή κοινότητα. Τα περιστατικά αυξάνονται ραγδαία, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες του κράτους δικαίου για διασφάλιση των ανθρω- πίνων δικαιωμάτων, γεγονός που γεννά σκέψεις σχετικά με τις στάσεις και τα στερεότυπα, που οδηγούν στην εκδήλωση και αποδοχή της, σε ανεπτυγμένες κοινωνίες. Η ενδοοικογενειακή βία ως έννοια παραπέμπει σε πράξεις λε- κτικές, σωματικές, φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, οικο- νομικής ή άλλης βίας, που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή οικογενειακής μονάδας. Στη Χώρα μας, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα υψίστης σημασίας ζήτημα που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, καταρρίπτει το αξιακό και νομοθετικό της σύστημα και εκφυλίζει το επίπεδο ευζωίας του πληθυσμού, λόγω των αναπότρεπτων επιπτώσεων στη σωμα- τική και ψυχική υγεία των θυμάτων, αλλά και των δραστών, που έχουν μεγάλο αντίκτυπο και σε πλείστους άλλους κοινω- νικοοικονομικούς τομείς. Η Ελληνική Αστυνομία, ως εντεταλμένη Αρχή του κράτους, για τη διασφάλιση συνθηκών νομιμότητας και προστασίας των πολιτών, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, για την πρόληψη και καταστολή των σχετικών αδικημάτων, καθώς και την προ- στασία των θυμάτων. Παράλληλα, εκδηλώνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της τέλεσης αξιόποινων πράξεων και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων των εγκλημάτων, για την παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη. Επιπρό- σθετα, λειτουργεί από κοινού με Φορείς, Υπηρεσίες και Οργα- νισμούς, επιδιώκοντας την πλέον αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τέλος, λαμβάνει πρωτοβουλίες ή συμμε- τέχει στις δράσεις άλλων Φορέων-Οργανισμών, που δραστη- ριοποιούνται στον τομέα της αντιμετώπισης της ενδοοικογε- νειακής βίας, με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών για συναφή ζητήματα, καθώς και την εν γένει ευαι- σθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αναφορικά με το υπό- ψη φαινόμενο. Για το σκοπό αυτό, ιδρύθηκαν και λειτουργούν εξειδικευμένες Υπηρεσίες με καταρτισμένο προσωπικό, ήδη από τα τέλη του 2019. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας υπάγεται στη διαρθρωτική δομή της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του κλάδου τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εδρεύει στην Αθήνα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουρ- γείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου 4. Νομοθετικό πλα σιο Στη Χώρα μας, η ενδοοικογενειακή βία ορίζεται και τιμωρείται από το Ν.3500/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄232) «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο νομοθετικό αυτό κείμενο διακρίνονται οι συμπεριφορές που συνιστούν ενδοοικογενειακή βία, οι ποινές που η εκδήλω- σή τους επιφέρει, καθώς και οι οικογενειακές σχέσεις, οι δε- σμοί και οι ιδιότητες, που προϋποτίθενται για την υπαγωγή προσώπων στις διατάξεις του υπόψη νόμου. Τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτε- παγγέλτως, γεγονός που καθιστά δυνατή την υποβολή σχετι- κής μήνυσης στις αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές όχι μόνο από τον/την παθόντα/-ούσα, αλλά και από οποιονδή- ποτε τρίτο. Επιπρόσθετα, λόγω του αυτεπάγγελτου χαρακτήρα των εν λόγω αδικημάτων, οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς χρονοτριβή, στον αρμόδιο Εισαγγε- λέα οτιδήποτε πληροφορούνται, με κάθε τρόπο, για αυτά (άρ- θρο 38 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Επιµέλεια: Αστυνόµος Β΄ Ρούσσου Μαγδαληνή

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3