Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών

24 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών Εισαγωγή Η πολυετής οικονομική – δημοσιονομική κρίση που μάστισε τη Χώρα μας, κατέστησε ως αναγκαιότητα για συστηματική αξιο- ποίηση των χρηματοδοτικών πόρων, προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της υλικοτε- χνικής υποδομής των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου του προσωπικού, την αξιοποίηση των υποδομών του Σώματος και εν τέλει τη βέλτι- στη δυνατή αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, η εμπειρία από την υλοποίηση και διαχείριση έρ- γων, που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπα- ϊκής Ένωσης, ανέδειξε την αναγκαιότητα βελτίωσης της συνερ- γασίας και του συντονισμού διαφορετικών Υπηρεσιών, που υλοποιούν διαφορετικά στάδια ή βήματα, για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, όπως οι επιταγές του σύγχρονου manage- ment επιβάλλουν. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε και ωρίμασε η πρόταση για τη λειτουργία ενός Οργάνου, που θα λειτουργούσε στο πρότυ- πο του Γραφείου Διαχείρισης Έργων - PMO (Project Manage- ment Office), με βασικό στρατηγικό στόχο τη μεθόδευση ενός βέλτιστου προτύπου συστηματοποιημένης συνεργασίας ανά- μεσα σε Υπηρεσίες και Φορείς. Η ταυτότητα του Συντονιστικού Οργάνου Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 21/2017, θεσπί- στηκε το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών (Σ.Ο.Σ.Α.Χ.Π.), το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2017, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου Επιτελείου. Το Συντονιστικό Όργανο έχει ως βασική αποστολή το συντονι- σμό των δράσεων που εκδηλώνονται από τις καθ' ύλην αρμό- διες αστυνομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και ιδίως των συγχρηματοδοτούμε- νων από ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων, την παρακο- λούθηση της εξέλιξης των δράσεων αυτών και την εισήγηση προς τον Προϊστάμενο του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνο- μίας μέτρων και διαδικασιών βελτίωσης της απορροφητικότη- τας και πληρέστερης αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών και προγραμμάτων, προς το σκοπό κάλυψης των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Σώματος. Το Συντονιστικό Όργανο, δραστηριοποιούμενο αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστη- μα να αποτελεί “Σημείο Αναφοράς” για το σύνολο των κεντρι- κών, αυτοτελών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος, οι οποίες εμπλέκονται ενεργά και ασκούν αρμοδιότητες στην υλοποίηση έργων και στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, με υποδομές που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένω- σης. Το Όργανο είναι παρόν στις εξελίξεις, με καίριες, ουσιαστικές, αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, εισηγήσεις και θέσεις, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό τη δυνατότητα που του παρασχέθηκε να βρίσκεται κοντά και άμεσα στα ανα- φυόμενα ζητήματα, συνθέτοντας απόψεις, ιδέες, οράματα και ‘’πιστεύω’’, για να καταλήγει με ασφάλεια στην αποτύπωση του εφικτού και στη διατύπωση ρεαλιστικών και υλοποιήσι- μων λύσεων. Αρμοδιότητες Οργάνου Οι θεσμικές αρμοδιότητες του Οργάνου αναλύονται ως εξής: • Συντονίζει τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφο- ρικά με τις δράσεις που εκδηλώνουν στο πλαίσιο αξιοποίη- σης χρηματοδοτικών πόρων ή προς το σκοπό υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής &Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών (Σ.Ο.Σ.Α.Χ.Π.)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3