Τεύχος 339 - Λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. στην 87η Δ.Ε.Θ.

6 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. H Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσα- λονίκης, με τη λειτουργία Πληρο- φοριακού Κέντρου (περίπτερο), κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Σεπτεμ- βρίου 2023.Το περίπτερο επισκέφθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Οικονόμου, ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπου- λος. Τους υποδέχθηκε ο Γενικός Επιθεω- ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Σκλάβος. Το πληροφοριακό κέντρο περιελάμβανε την παρουσία των Υπηρεσιών της Ελλη- νικής Αστυνομίας τόσο στον εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο. Προβάλλονταν σποτ σε οθόνες για τη δράση και δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Σώματος, με ποικίλη θε- ματολογία. Αναλυτικά: για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμε- τώπιση της βίας και του εγκλήματος σε όλα τα μέτωπα, στη μείωση της εγκλημα- τικότητας, στην ασφάλεια απέναντι σε κάθε απειλή, στη θωράκιση των συνό- ρων, στην αντιμετώπιση της ενδοοικο- γενειακής βίας, στην εξάλειψη της οπα- δικής βίας, στον περιορισμό των φαινο- μένων του χουλιγκανισμού, στην προ- στασία των ζώων, στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στη σημασία και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού περιβάλλοντος στην Ελ- ληνική Αστυνομία, καθώς και στην οδική ασφάλεια και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο την ευαισθητο- ποίηση του κοινού αναφορικά με επι- σφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές στον κυβερνοχώρο, παρουσίασε από κα- τάλληλα εκπαιδευμένο αστυνομικό προ- σωπικό, το «Cyber Protection Virtual School». Πρόκειται για μία εκπαιδευτική καινοτομία η οποία αναπτύσσεται σε συ- νεργασία με το Θεσμοθετημένο Ερευνη- τικό Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευ- τικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινη- τών Συσκευών του Διεθνούς Πανεπιστη- μίου Ελλάδος, με στόχο τη διαδραστική εκπαίδευση των μαθητών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με χρήση τεχνο- λογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Επαυ- ξημένης και Εικονικής – Augmented & Virtual Reality). Επίσης, πραγματοποίησε ενημερωτικές δράσεις σε στελέχη και εκ- προσώπους της Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσα- λονίκης. Κατά την επίσκεψη των πολιτών στο περίπτερο, δόθηκε αναμνηστικό σχε- τικό με τα κινητά τηλέφωνα, στα οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της δια- Λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3