Τεύχος 338 - Oρκωμοσία των νέων Υπαστυνόμων Β΄ στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | 17 εκπρόσωποι της περιφέρειας και της το- πικής αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρό- σωποι Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Επιπλέον, παρευρέθηκαν επίτιμοι Αρχη- γοί και Υπαρχηγοί του Σώματος της Ελλη- νικής Αστυνομίας, ανώτατοι και ανώτε- ροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσω- ποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων και λοιπών Φορέων, καθηγητές της Αστυνο- μικής Ακαδημίας, καθώς και συγγενείς και οικείοι των νέων Υπαστυνόμων Β΄. Οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την πο- λεμική σημαία της Σχολής στους 3ετείς Δοκίμους Υπαστυνόμους και αφού έδω- σαν τον καθιερωμένο όρκο, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κλητοράκης ανέ- γνωσε την Ημερήσια Διαταγή. Μετά το πέρας της τελετής, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γε- ώργιος Κλητοράκης, προσέφερε συμβο- λικό δώρο στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημο- κρατίας, κα. Αικατερίνη Σακελλαροπού- λου ως ένδειξη σεβασμού για την ύψιστη τιμή που προσέδωσε με την παρουσία της στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνι- κής Αστυνομίας. Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 το πρωί, ο Αρ- χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι- στράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Σχολή Αξιωματικών απένειμε τα πτυχία σπου- δών στους νέους Υπαστυνόμους, ενώ πα- ράλληλα απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στην τελετή απονομής των πτυχίων πα- ρευρέθηκαν, ανώτατοι και ανώτεροι Αξι- ωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνά- μεων. Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνό- μων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτι- κά έτη. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β’, Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του Αρχη- γού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των δοκίμων Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελ- ματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3