Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης απένειμε διπλώματα στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

20 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. …Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε πανά- ξια στις ανάγκες των φορέων σας, προσφέ- ροντας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Χρέος όλων μας η ενδυνάμωση της εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας μας. Σας εύχομαι ευδόκιμη και παραγωγική στα- διοδρομία!». Στην τελετή παρευρέθη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη- γος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ενώ ο Δι- οικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Πανα- γιώτης Κολλίντζας, ανέγνωσε την Ημε- ρήσια Διαταγή. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτα- τος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας,  μετά του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη Αστυνόμου Β’ Αλέξιου Κουρτέση. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενι- κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας ο Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας, ως εκ- πρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτε- λείου Στρατού ο Ταξίαρχος Ιωάννης Πα- πουτσάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχη- γού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ο Πλοίαρχος Γεώργιος Βαρελάς, ως εκπρό- σωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ο Ταξίαρχος Αλέξανδρος Συρεγγέλας, ως εκπρόσωπος του Αρχη- γού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Υποναύαρχος Αντώνιος Μάζης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ο Υποστράτη- γος Δημήτριος Πατράκης, ως εκπρόσω- πος του Διοικητή της Ε.Υ.Π ο Υποδιοικη- τής Ιωάννης Ραπτάκης, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ανατολικής Αττικής κ. Βασίλειος Οικονό- μου, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής κα. Γεωργία Βλάχου και ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Από την Ελληνική Αστυνομία παρέστη- σαν ο Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομί- ας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβα- λης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νικό- λαος Σπανουδάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχη- γείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υπο- στράτηγος Χρήστος Κονδύλης, ο Προ- ϊστάμενος του Κλάδου Διαχειριστι- κής-Τεχνικής Υποστήριξης και Πληρο- φορικής, Υποστράτηγος Δημήτριος Παντελής και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Ταξίαρχος Μαρί- νος Σταγάκης. Επιπλέον, παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτη- γος  Χαράλαμπος Καλόγηρος, ως εκπρό- σωπος του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο Αρχιπύραρχος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Προστα- σίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων Υποστράτηγος Γεώργιος Μπάλλας, ο Δι- οικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υπο- θέσεων Σ.Α. Υποστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ως εκπρόσωπος του Διευθυ- ντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ- νομίας ο Ταξίαρχος (ε.κ.) Μιχαήλ Λάγιος, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Σχο- λών της Αστυνομικής Ακαδημίας, διατε- λέσαντες Διοικητές της Αστυνομικής Ακα- δημίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλει- ας, καθηγητές της Σχολής, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέ- ων, ο Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Αστυ- νομίας  Δυτικής Αττικής κ. Ιωάννης Μαθι- ουδάκης και συγγενείς των αποφοίτων. Μετά το πέρας της τελετής ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας προσέφε- ρε στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τά- ξης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη συμβολικό δώρο, ως ένδειξη σεβασμού για την τιμή που προσέδωσε με την παρουσία του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Σημειώνεται, ότι η Σχολή Εθνικής Ασφά- λειας λειτουργεί από το 1997, υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνι- κής Αστυνομίας με φοίτηση ακαδημαϊ- κής διάρκειας 8 μηνών. Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευση σε επίπεδο μετα- πτυχιακό των Ανώτερων Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυ- νάμεων, του Λιμενικού και του Πυροσβε- στικού Σώματος, της Κυπριακής Αστυνο- μίας, καθώς και υπαλλήλων του ευρύτε- ρου Δημόσιου τομέα, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3