Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης απένειμε διπλώματα στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | 19 Π ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στις εγκαταστά- σεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, η τελετή αποφοίτησης και απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους 30 ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 26ης εκπαιδευτικής σειράς 2022 – 2023. Σπουδαστές ήταν ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομί- ας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενι- κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι του ευρύτερου δη- μόσιου τομέα. Τα διπλώματα απένειμε ο Γενικός Γραμ- ματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχαήλ Κα- ραμαλάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαι- ρετισμό στους αποφοιτήσαντες σπουδα- στές στον οποίο, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Αρχικά θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγ- χαρητήριά μου για την επιτυχή ολοκλήρω- ση των σπουδών και την αποφοίτησή σας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχο- λής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυ- νομίας… …Ως απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφά- λειας • αποτελείτε στελέχη χαρακτηριζόμενα από υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτι- ση, αντικειμενικότητα, αμεροληψία και δια- φάνεια δράσης • κορωνίδα των ενεργειών σας ωφείλει να αποτελεί η συναντίληψη, η ανάπτυξη συ- νεργειών, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών επί όλων των διυπηρεσιακών ζητημάτων εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. • να διαθέτετε καινοτόμο σκέψη και να ενερ- γείτε με πρωτοτυπία • μέλημά σας η προσφορά στο πολίτη και τη Χώρα, η εσωτερική και εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω και να επαινέσω και τη συμμετοχή των 2 Κύπριων αστυνομικών στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της άριστης δια- κρατικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας και της κοινής αντίληψης επί του επιχειρη- σιακού πεδίου… Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης απένειμε διπλώματα στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3