Τεύχος 328 - Ειδική Επαίδευση Αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών

NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 9 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ εφόδια ώστε και εκείνοι να κάνουνε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη δουλειά τους. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκπαίδευση, θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και θα συμβάλει στο να γίνει πράξη, το όραμα και το σχέδιό μας που δεν είναι άλλο από μία αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική, φιλική απέναντι στους πολίτες, φιλική απέναντι στους νέους ανθρώπους και ταυτόχρονα σκληρή, άτεγκτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα». Ακολούθως, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας , κατά τον οποίο, ευχαρίστησε το προσωπικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ . για το ιδι- αίτερο έργο τους και την σημασία αυτού στην καθημερι- νότητα των πολιτών, το αίσθημα ασφάλειας των οποίων ενισχύθηκε με την περαιτέρω στελέχωση της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και κυρίως της ομάδας ΔΙ.ΑΣ . του λεκανοπεδίου. Επεσήμανε, παράλληλα τόσο τη συνε- χή προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας των πολιτών όσο και τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή, προτρέποντας το προσωπικό να εργά- ζεται καθημερινά με επαγγελματισμό, ζήλο και επιμονή. Παράλληλα, σημείωσε το σκοπό της παρούσας με- τεκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος και υλοποιείται από ειδικώς καταρτισμένα στελέχη του Σώματος αλλά και εγνω- σμένους κύρους προσω- πικότητες, καθώς και ότι αυτή αποτελεί την απαρχή ενός κύκλου ειδικής επαγ- γελματικής κατάρτισης των αστυνομικών της πρώτης γραμμής, που επιχειρείται, για την αποτελεσματική δι- αχείριση σοβαρών συμβάντων. Τέλος, ευχαρίστησε όσους συμβάλλουν στην υλο- ποίηση της εν λόγω εκπαίδευσης, προτρέποντας τους εκπαιδευόμενους να αποκομίσουν το μείζον όφελος μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Το σχολείο επανεκπαίδευσης θα παρακολουθήσουν συνολικά 2.500 άνδρες και γυναίκες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ . σε 25 εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας έξι ημερών, και για διάστημα από 29 Νοεμβρίου 2021 έως 16 Ιουλίου 2022. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και υλοποιείται με μέριμνα της Σχολής Μετεκ- παίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μετεκπαι- δευτούν και να ενημερωθούν διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος, από ιδιώτες πανεπιστημιακούς καθηγητές, δικα- στικούς λειτουργούς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνο- μίας, σε θέματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσισμού, ξενο- φοβίας, διεθνούς προστασίας, επαγγελματικής αγωγής, κανόνων δεοντολογίας, οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων όπλων, ψυχολογίας, επικοινωνίας και οργανισμών - κα- νονισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, στο πρακτικό μέρος τούς παρέχεται η δυνατό- τητα να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους στις πρώτες βοήθειες στο πεδίο, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε σενάρια εξομοιούμενα ένοπλης συμπλο- κής με τραυματίες αστυνομικούς και πολίτες, στη δι- αχείριση εγκλημάτων σε εξέλιξη – καταδιώξεων και μνημονίων ενεργειών, στους ελέγχους υπόπτων ατόμων μέσω σεναρίων κλιμακούμενης έντασης συνεργάσιμων και μη συνεργάσιμων ατόμων, στους ελέγχους οχημά- των, στην αστυνομική αυτοάμυνα, στην οπλοτεχνική, καθώς και στους κανόνες ασφαλείας και χρήσης πυ- ροβόλων όπλων.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3