Τεύχος 324 - article 2

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 11 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Παρουσίαση Λευκής Βίβλου Είναι ο κόσμος της διαρκούς μετάβασης. Τα πιο σκληρά αυτονόητα της κοινωνίας αλλάζουν σε δεκαετίες μόνο, η παγκόσμια γνώση ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Δημιουργείται ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Πα- ράγεται μια νέα κοινή συνείδηση, όπου το τοπικό και το παγκόσμιο συμπλέκονται στην καθημερινότητα,όπως για παράδειγμα στην πανδημία, όπου ο εμβολιασμός σε κάθε σημείο της γης μας αφορά γιατί μας επηρεάζει. Όπως στην κλιματική αλλαγή ή στη μόλυνση των θαλασσών, όπου βλέπουμε πια καθαρά «εισαγόμενες» αλλαγές στο δικό μας περιβάλλον και στα δικά μας νερά. Στον αντίποδα, η υπόλοιπη ζωή μας παραμένει και επηρεάζεται από τα φυσικά τοπικά όρια διαβίωσης. Ζούμε ήδη την 4 η βιομηχανική επανάσταση και τις συ- νέπειες της. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, δηλαδή το καύσιμο για τις ρομποτικές εφαρμογές πολλα- πλασιάζουν τις παραγωγικές δυνατότητες της ανθρωπό- τητας, διευρύνουν εκθετικά τους ορίζοντες κατανόησης, συνακόλουθα τις λύσεις και εναλλακτικές στα προβλήματα υγείας, διατροφής, εκπαίδευσης, διασκέδασης, πρόνοιας. Ο κόσμος στο κινητό μας είναι μια καθημερινή απόδειξη για αυτές τις δυνατότητες. Στον αντίποδα, τα προσωπικά στοι- χεία, οι επικοινωνίες ή η παρουσία σε δημόσιους χώρους μπορούν εύκολα να καταγράφονται. Τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού, ατομικού και συλλογικού επαναδιαπραγ- ματεύονται. Η πληροφόρηση έχει απεριόριστα πολλαπλασιασθεί. Στο διαδίκτυο έχει χωρέσει η παγκόσμια γνώση και επι- ταχύνεται καθημερινά η κυκλοφορία δεδομένων και γεγο- νότων. Η ταχύτητα κυκλοφορίας υπερβαίνει τα βιολογικά μας όρια αλλά και την θεσμική ικανότητα ρύθμισης. Σαν άμεση αρνητική συνέπεια, οι ψευδείς ειδήσεις μολύνουν και δυσκολεύουν την ενημέρωση, την κοινή κατανόηση του γίγνεσθαι. Η δημοκρατία, που εδώ και 50 χρόνια απολαμβάνου- με και διευρύνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το τόσο ευγενικό επίτευγμα του Δυτικού Πολιτισμού, στην οποία συμμετέχουμε, οφείλουν και προσπαθούν να προσαρ- μοσθούν αλλού επιταχύνοντας, αλλού επιβραδύνοντας, αλλού ρυθμίζοντας, με γνώμονα τη διαφύλαξη του πυ- ρήνα των κεκτημένων της Ελλάδας και της Ένωσης: των δικαιωμάτων των πολιτών. Η συνείδηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων θέτει καθημερινά και καταιγιστικά, ζη- τήματα για την λειτουργία του κράτους, των θεσμών και μηχανισμών του, αλλά και για την ρύθμιση συγκρούσεων μεταξύ δικαιωμάτων. Είναι ένας κόσμος από τη γειτονιά μέχρι τις εσχατιές του, γεμάτος αλλαγές, επιτεύγματα, εκπλήξεις και απειλές. Η προστασία του πολίτη είναι σταθερό προαπαιτούμενο, καθολική υπόσχεση της δημοκρατίας. Στον κόσμο της μετάβασης, οφείλει να βρει τρόπους να ορίζεται και να επαναπροσδιορίζεται δυναμικά, όπως και η ζωή μας. Εξυπακούεται πως το ίδιο ισχύει για τις έννοιες που παράγουν την προστασία, δηλαδή απειλές, κινδύνους, ασφάλεια. Εξυπακούεται πως το ίδιο ισχύει και για το εργαλείο εφαρμογής του νόμου που είναι η Αστυνομία. Για να νο- μιμοποιείται να επιβλέπει το Νόμο στο Άστυ, οφείλει να συνεννοείται ασταμάτητα και επίμονα με τους πολίτες, να ρυθμίζει σταθερά και επινοητικά την καθημερινότητα στο χώρο ευθύνης της, να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, να προσαρμόζεται και να συμβα- δίζει με τους ρυθμούς κοινωνικής μεταβολής. Η Λευκή Βίβλος είναι ένα κείμενο αναφοράς σε αυτή την κατεύθυνση. Μια πρόταση συνεννόησης. Ένα συμβό- λαιο της εκτελεστικής εξουσίας με τους πολίτες για την εξασφάλιση και διασφάλιση της ατομικής προστασίας, αλλά και της δημόσιας ασφάλειας. Για την Αστυνομία είναι πυξίδα, ο οδικός χάρτης για να προχωρήσει στο μέλλον της με έμφαση στους εξής τομείς: 1. Το νέο περιεχόμενο της Ασφάλειας 2. Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων 3. Η πόλωση των κοινωνιών 4. Οι επιπτώσεις της εξωτερικής Ασφάλειας 5. Η εσωτερική Ασφάλεια σήμερα 6. Ελλάδα : Η ανάγκη για διευρυμένη παροχή Ασφάλειας 7. Η νέα λειτουργία της Αστυνομίας . 8. Η Αστυνομία του 21 ου Αιώνα Η Λευκή Βίβλος για την Προστασία του Πολίτη είναι η πρόταση για νέο συμβόλαιο μεταξύ πολιτών και Υπουρ- γείου Προστασίας του Πολίτη. Προδιαγράφει την Αστυνομία του 21 ου αιώνα, η οποία θα διαμορφώσει τη διοίκηση και οργάνωση, την εκπαί- δευση και λειτουργία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3