Τεύχος 320 - Ορκίστηκαν νέοι υπαστυνόμοι

8 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ θωρακίζοντας, έτσι, την κοινωνία μας και διασφαλίζοντας την εσωτερική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή [...] [...]Νέες και νέοι Αξιωματικοί, Εσείς αποτελείτε το αύριο του Σώματος, το μέλλον των προσπαθειών μας. Έχοντας πάντα ως στόχο σας να συνιστάτε πρότυπο ηγέτη, είναι αναγκαίο να κινείστε προς όφελος των συναδέλφων και των πολιτών σε κλίμα εμπιστοσύνης και πλήρους συνεργασίας. -Η ορθή συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, η επαγγελ- ματική επάρκεια, η ευθυκρισία και η διάκριση, η αντίληψη και η ικανότητα λύσης προβλημάτων, και τέλος η ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτομιών με την ανάπτυξη δημιουρ- γικών και πρακτικών κατευθύνσεων,είναι ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά, που είμαι βέβαιος ότι έχετε κατακτήσει και θα βελτιώσετε παράλληλα με την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας. Σας καλώ να έχετε πάντα ενώπιόν σας την ύψιστη αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, που συμπυκνώνεται στο να είναι ανθρωποκεντρική, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, να θωρακίζει τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς, να διαμορφώνει κοινω- νικές συνθήκες ομαλότητας, και να έχει χαρακτήρα πλήρως εξωστρεφή και με στοιχεία εγγύτητας προς τον πολίτη...» Στην τελετή παρέστησαν ακόμα, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ντζι- οβάρας, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υπο- στράτηγος Αβραάμ Αϊβαζίδης, ο Προϊστάμενος του Κλά- δου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης & Πληρο- φορικής, Ταξίαρχος Δημήτριος Παντελής, o Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Χαράλαμπος Καλόγηρος, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου, ο Ταξίαρ- χος Γεώργιος Μπάλλας από την Αστυνομική Ακαδημία, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Πα- λιογιώργος και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Σαλούκας. Σημειώνεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων. Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β’, Αξιωμα- τικοί γενικών καθηκόντων, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ- νομίας. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξε- τάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των δοκίμων Υπα- στυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωμα- τική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3