Τεύχος 320 - Τελετή Ορκωμοσίας

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 17 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ στις πολλαπλές απορρέουσες υποχρεώσεις τους. Μετά από τις ιδιάζουσες κοινωνικές συγκυρίες, στις οποίες κλήθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα η Ελληνική Αστυνομία να συμβάλλει, γεγονός που φυσικά επετεύχθη με επάρκεια και επαγγελματισμό, περατώθηκε η συγκεκριμένη επιμόρ- φωση με ουσιαστικό πολλαπλό όφελος για το σύνολο των αποφοιτούντων, τους τριάντα τέσσερις (34) νέους Υπαστυ- νόμους Β’ και τα τρία στελέχη της Κυπριακής Αστυνομίας, τα οποία ευχαριστούμε για την τιμητική συμμετοχή τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η κοινωνική απαίτηση για αποφασιστική ανταπόκρι- ση σε ανάγκες και απαιτήσεις ασφάλειας, προβάλλει ως αναγκαιότητα την επιμόρφωση των Αξιωματικών, μέσω ενός συνολικού προγράμματος παροχής επιστημονικών, δικαιϊκών και ακαδημαϊκών γνώσεων. Η δόμηση ολοκλη- ρωμένων γνωστικά αξιωματικών, των οποίων ο επαγγελ- ματισμός, η αφοσίωση και η συνέπεια καθίσταται δεδομένη και οι οποίοι θα αποτελέσουν μελλοντικά ηγετικά στελέχη σε κρίσιμες υπηρεσίες μας, συνιστά αυτοσκοπό του συ- νόλου των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων από την Αστυνο- μική Ακαδημία. Η απαιτητή συμβάδισή μας με το επίπεδο ευρωπαϊκών και διεθνών αστυνομιών, μάς κατευθύνει στο να μη μένουμε αδιάφοροι, αλλά η πρωτοβουλία, η καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυ- νομίας να επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια, επιμονή και υπομονή. Για όλους εσάς είμαι βέβαιος ότι η επάνοδός σας στην ενεργό δράση θα αποτελέσει το εναρκτήριο λά- κτισμα για νέες τομές, που θα δώσουν ώθηση στο Σώμα και στο προσφερόμενο έργο του. Ενός έργου με πολιτο- κεντρικό χαρακτήρα, που προσδίδει συνολικά κύρος και αξιοπιστία στο Σώμα και στη συνολική προσπάθεια, που καθημερινά καταβάλλουμε για τη διασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας. « Σας καλώ, λοιπόν, ως νέοι Υπαστυνόμοι Β’ και αυριανά ηγετικά στελέχη να έχετε ως βασικές σας κατευθύνσεις: - Τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα την κατανόηση των αναγκών του, είτε αυτές είναι προσωπι- κές και οικογενειακές είτε επαγγελματικές και εργασιακές, - Τη θωράκιση μιας εξωστρεφούς εικόνας της Ελλη- νικής Αστυνομίας, όπου η προσεγμένη και επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του προσωπικού εμφαίνεται και τίθεται ως προτεραιότητα, - Την απόρριψη περιστατικών αυθαιρεσίας, τα οποία χρειάζεται και πρέπει να απορρίπτονται επί του συνόλου τους, - Την υιοθέτηση αρχών διαφάνειας, ισότητας, σεβα- σμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που είναι αναγκαίο να συνοδεύουν και να χαρακτηρίζουν το έργο μας και τέλος, - Την ανάληψη καινοτόμων και ρηξικέλευθων πρω- τοβουλιών από μέρους σας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των Υπηρεσιών σας και θα προσδώσουν προ- στιθέμενη αξία στο επιτελούμενο έργο σας.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3