Τεύχος 317 - article 2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 49 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τέλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη- γος Μιχαήλ Καραμαλάκης , καλωσόρισε τους νέους Ειδικούς Φρουρούς, δηλώνοντας κατά το χαιρετισμό του : «Η τιμητική παρουσία του Προέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κυριάκου Μητσοτά- κη, στη σημερινή παρουσίαση των νέων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, αυταπόδεικτα επιβεβαιώνει τη διαρκή συλλογική μας προσπάθεια θωράκισης του αγαθού της ασφάλειας, αλλά και ενίσχυσης του αισθήματος της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία και στην Ελληνική Αστυνομία, με κύριο στόχο την εγκαθίδρυση της κοινωνικής ομαλότητας, συνοχής και ευημερίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με γοργούς ρυθμούς κατοχυρώνεται η θεμελιώδης αξία της ασφάλειας στη βάση δύο καίριων αξόνων της ενίσχυσης των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανθρώπινο δυναμικό, και της επιχειρησιακής αναβάθμισης του Σώματος με προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με ανανέωση του στόλου των οχη- μάτων και με χρήση προηγμένων και έξυπνων τεχνικών μέσων. κ. Πρωθυπουργέ, Σας παρουσιάζω σήμερα τους 1500 νέους ειδικούς φρουρούς, που έχουν ενταχθεί στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και τί- θενται στην υπηρεσία της πολιτείας και των κατοίκων της Αττικής. Η συγκεκριμένη δέσμευση επιτυγχάνεται με τη δική σας αποφασιστική πρωτοβουλία και στήριξη, σύμφωνα με τον κυ- βερνητικό σχεδιασμό, καθώς και με την καθοριστική συμβολή και καθοδήγηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Πλέον πραγματοποιείται η υλοποίηση του πρωταρχικού στόχου και 1500 νεοεξερχόμενοι ειδικοί φρουροί, προστίθενται στο προσωπικό μας, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές του νέου επιχει- ρησιακού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μοντέλου αστυνόμευσης των μεγάλων αστικών κέντρων στη βάση της δίκυκλης αστυνόμευσης και επιτυγχάνει τη συνεχή και εμφανή αστυνομική παρουσία με περιπολίες σε κεντρικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα, καθώς και χώρους συνάθροισης, την ταχεία επέμβαση σε σοβαρά περιστατικά και την καταπολέμηση κάθε μορφής εγκληματικότητας. Τα νεοεξερχόμενα στελέχη θα κατανεμηθούν σε νευραλγικές υπηρεσίες, που επιχειρησιακά ως καίρια αρμοδιότητά τους έχουν την αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων με αμεσότητα και ταχύτητα. Η κατανομή τους, ως δυναμικό πρώτης γραμμής, θα πραγμα- τοποιηθεί κυρίως για την ενίσχυση της δίκυκλης αστυνόμευσης μέσω των Ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, λοιπόν, υλοποιείται και τίθεται σε εφαρμογή ένα μοντέλο αστυνόμευσης εγγύτητας με πολι- τοκεντρικό χαρακτήρα και με βασικούς στρατηγικούς άξονες το σεβασμό προς τον πολίτη και τις ανάγκες του, την ταχεία και άμεση ανταπόκριση, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την πρόληψη του εγκλήματος. Ένα μοντέλο που στοχεύει στη διαρκή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ενισχύοντας το αίσθημα της εγγύτητας στους κατοί- κους της Αττικής, θεμελιώνοντας το οικοδόμημα της εσωτερικής ασφάλειας, και εφαρμόζοντας μια γόνιμη αντεγκληματική πολιτική. Η εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων αστυνόμευσης και η δια- μόρφωση των συνθηκών για την ορθή υλοποίηση της αποστολής και του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρωταγωνιστές έχει, όλα τα στελέχη, που καθημερινά είναι δίπλα στον πολίτη με επαγγελματισμό και συνέπεια και στα οποία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ! Παράλληλα, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του Σώματος συνδέεται αδή- ριτα με την υλικοτεχνική ενίσχυση, η οποία πραγματώνεται με εντατικούς ρυθμούς. Ακολουθώντας τις τεχνολογικά και ψηφιακά καινοτόμες ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις στη χρήση αστυνομικού εξοπλι- σμού, επιχειρούμε την εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης αστυνομί- ας, κοντά στον πολίτη, που θα παρέχει ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Από την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε και συνεχίζουμε εντα- τικά, στην προμήθεια εξοπλισμού και ειδών ατομικής προστασί- ας για τα στελέχη μας, που επιχειρούν καθημερινά, επενδύοντας στην ασφάλειά τους κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους και στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους. Με μεθοδικότητα και υπερπηδώντας ανασταλτικά χρηματο- δοτικά εμπόδια επιτύχαμε την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών παραλαβής νέων οχημάτων. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η συνεχής ανανέωση του στόλου των μεταφορικών μέ- σων της Ελληνικής Αστυνομίας θα αναδείξουν το επιτελούμενο έργο των στελεχών μας, βοηθώντας στη βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης, στην εξοικονόμηση πόρων και στην άμεση εξυ- πηρέτηση του πολίτη. κ. Πρωθυπουργέ, Σε αυτή την εκκίνηση διαδικασιών αναβάθμισης των προ- σφερόμενων υπηρεσιών μας η αρωγή, η εμπιστοσύνη και η αμέριστη στήριξή σας ισοδυναμεί με κινητήριο δύναμη προς νέες καινοτόμες στρατηγικές επιλογές ασφάλειας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθημε- ρινά επιχειρεί, δίνοντας έναν διαρκή και επίμοχθο αγώνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και δραστική μείωση της εγκληματικότητας, για τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους πολίτες και για την επίτευξη της κοινωνι- κής ομαλότητας και συνοχής, ως αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη και ευημερία της Χώρας μας. Σας ευχαριστώ!» ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3