Παιδική Κακοποίηση Αναγνώριση και αντιμετώπιση

62 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Π αιδική κακοποίηση ονοµάζουµε οποιαδήποτε ενέργεια από άλλο άτοµο - ενήλικο ή ανήλικο - που προκαλεί σηµαντική βλάβη σε ένα παιδί. Μπο- ρεί να είναι σωµατική, σεξουαλική ή συναισθηµατική, αλλά µπορεί εξίσου συχνά να αναφέρεται στην έλλειψη αγάπης, φροντίδας και προσοχής. Γνωρίζουµε επίσης ότι η παραµέληση, ανεξάρτητα από τη µορφή που έχει, εν- δέχεται να είναι εξίσου επιζήµια για ένα παιδί µε τη σωµατική κα- κοποίηση. Ένα παιδί συ- νήθως δε βιώνει µόνο ένα είδος κα- κοποίησης, συχνά αντιµετωπίζει και άλλες δυσκολίες στη ζωή του. Σπά- νια αποτελεί ένα µεµονω- µένο γεγο- νός, ενώ τα τελευταία χρόνια συναντάται όλο και περισ- σότερο το φαινόµενο της κακοποίησης µέσω διαδικτύου. Οι πιο συχνές µορφές παιδικής κακοποίησης περιγρά- φονται παρακάτω. ΕΝ∆Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η ενδο-οικογενειακή βία αναφέρεται σε οποιοδήποτε εί- δος ελέγχου, εκφοβισµού, απειλής ή βίαιης συµπεριφοράς στις σχέσεις των ανθρώπων και δεν περιλαµβάνει απαραίτητα µόνο σωµατική βία, αλλά επίσης συναισθηµατική και ψυχολογική. Τα παιδιά που γίνονται µάρτυρες περιστατικών ενδο-οικογενεια- κής βίας ενδέχεται να είναι πιο επιθετικά και να εκδηλώνουν αντικοινωνική συµπεριφορά ως αποτέλεσµα µίµησης. ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ Παραµέληση είναι η συνεχιζόµενη αδυναµία κάλυψης των βασικών αναγκών του παιδιού και είναι ίσως η πιο κοινή µορφή κακοποίησης. Ένα παιδί µπορεί να µείνει πεινασµένο ή βρώµικο, χωρίς επαρκή ρούχα, καταφύγιο, επίβλεψη ή και υγειονοµική περίθαλψη. Μπορεί επίσης να τίθεται σε κίνδυνο ή να µην προστατεύεται από σωµα- τική ή συναισθηµατική βλάβη. Μπορεί να µην παίρνει την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζεται από τους γονείς του. Ένα παιδί που έχει παραµεληθεί, υποφέρει συχνά και από κάποια άλλη µορφή κακοποίησης. Η παραµέληση είναι επικίνδυνη και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή, µακροπρό- θεσµη βλάβη, ακόµη και θάνατο. ► Του Νίκου Σταµατογιάννη Αστυνόµου Α΄ (ΥΓ) Ψυχολόγος Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ & ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3