ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 23 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ H Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη να τιµάται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους, καλώντας όλες τις χώρες του κόσµου να εορτάζουν την ηµέρα για την προστασία των δικαιωµά- των των γυναικών. Ο εορτασµός αυτός έχει τις ρίζες του στην αποφασιστικότητα και τις διεκδικήσεις των γυναι- κών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για ίσα δικαιώµατα και κα- λύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς η ισότητα µεταξύ των µελών µίας κοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής της. Είναι γεγονός πως τις τελευταίες, ιδίως, δεκαετίες, έχουν εκδηλωθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες αναφορικά µε την κατοχύρωση της ισότιµης κοινωνικής θέσης της γυναίκας και το σεβασµό των δικαιωµάτων της. ∆υστυ- χώς, όµως, πολλές φορές, οι προσπάθειες για την κατά- κτηση και κατοχύρωση των δικαιωµάτων της προσκρού- ουν, ακόµη και σήµερα, σε απόψεις, που παρακωλύουν τη διαµόρφωση συνθηκών επαγγελµατικής και κοινω- νικής ισοτιµίας και προόδου, προϋποθέσεις οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε τις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και του σε- βασµού της ανθρώπινης ύπαρξης. ∆εν είναι, άλλωστε, λίγες οι περιπτώσεις της ανισότητας και της διάκρισης λόγω φύλου, που παρατηρούνται σε πολλές παραµέτρους και εκφάνσεις της κοινωνικής ή και της οικογενειακής, ακόµη, καθηµερινότητας, προκαλώντας προβλήµατα, δυ- σλειτουργίες και διχασµό στους κόλπους της κοινωνίας. Η Ελληνική Αστυνοµία, ως κατεξοχήν Οργανισµός προ- στασίας των εννόµων αγαθών και των δικαιωµάτων του αν- θρώπου, καταβάλλει και οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνα- τή προσπάθεια για την προστασία των γυναικών από κάθε είδους βάναυση και διακριτική µεταχείριση, ως θυµάτων εγκληµατικών πράξεων, ιδίως δε ως θυµάτων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πέραν τούτου, αξιόλογες και ση- µαντικές προσπάθειες καταβάλλονται και στο εσωτερικό του Οργανισµού, για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση του αστυνοµικού προσωπικού, προκειµένου να καταπολεµη- θούν τυχόν περιστατικά άνισης και µεροληπτικής αντιµετώ- πισης των γυναικών, τόσο στο εργασιακό όσο και στο ευρύ- τερο κοινωνικό περιβάλλον. Άλλωστε, στο πλαίσιο της βασι- κής στρατηγικής του Σώµατος για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τοµείς, έχει διασφαλιστεί θεσµικά η ισότητα πρόσβασης και ιεραρχικής εξέλιξης των γυναικών στην Ελληνική Αστυνοµία. Επιπροσθέτως, προς επίρρωση των αποδεδειγµένων ικανοτήτων του γυναικείου αστυνοµικού προσωπικού στην εκπλήρωση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, επισηµαί- νεται η ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητά του σε επιχειρησια- κές δράσεις διαχείρισης ιδιαιτέρως «ευαίσθητων» και σο- βαρών περιστατικών, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσέγ- γιση και χειρισµό, όπως η εµπορία ανθρώπων, η προστασία θυµάτων και ανηλίκων και η εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής. Παράλληλα, όµως, υπενθυµίζεται το προστατευτικό πλέγµα ρυθµίσεων που έχει θεσπιστεί και ενταχθεί στο κα- νονιστικό πλαίσιο του Σώµατος, ώστε να προστατεύεται και να διευκολύνεται το γυναικείο προσωπικό στην εκπλήρωση των εγγενών, προς τη γυναικεία του φύση, ρόλων και υπο- χρεώσεων, όπως η προστασία της µητρότητας, η υποστήριξη περιπτώσεων ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και η θέσπιση διευκολύνσεων στις µονογονεϊκές οικογένειες. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας αφουγκράζε- ται τις ανάγκες και τα προβλήµατα της γυναίκας αστυνοµι- κού και καταβάλλει συστηµατική και µεθοδική προσπάθεια για την προστασία των δικαιωµάτων της. Σηµείο αναφοράς, άλλωστε, της δράσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ- νοµίας, θα πρέπει να είναι ο συνεχής και διαρκής αγώνας ενάντια σε κάθε µορφή ρατσισµού, καθώς η προστασία των δικαιωµάτων κάθε ανθρώπου αποτελεί, χωρίς καµία απολύ- τως διάκριση, βασική και καθοριστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευηµερία οποιασδήποτε οργανωµένης και δηµοκρατικής κοινωνίας. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Αντιστράτηγος « Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ » ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3