ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 56 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Τροχαία αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική και αναµ- φισβήτητα χρήσιµη αστυνοµική Υπηρεσία που συνδράµει µε το ανεκτίµητο έργο της το κοινωνικό σύνολο. Η ιστορική της διαδροµή καθόλου σύντοµη δεν είναι, αφού τείνει να συµπληρώσει πλέον τα 183 έτη αδιάλειπτης ύπαρξης και προσφοράς . Η σύσταση της πρώτης Τροχονοµικής Υπηρεσίας στη χώρα µας ανατέθηκε στη Χωροφυλακή , µε την υποτυπώδη φυσικά µορφή που οι τότε συνθήκες επέβαλαν. Με σχετική διάταξη στον Εσωτερικό Κανονισµό του Σώµατος που δηµοσιεύτηκε στις 17 Μαΐου 1835 όριζε ότι « Ενοµωτίαι της Χωροφυλακής έχουν κα- θήκον να εκτελούν την Αστυνοµίαν εις τους µεγάλους δρόµους, να διατηρούν ελευθέραν την κοινωνίαν (συγκοινωνίαν) και τας διόδους και να αναφέρουν επί τούτω όλας τάς παραβάσεις είς τας αρµοδίας αρχάς ». Λίγο αργότερα και συγκεκριµένα στις 1 ∆εκεµβρίου 1836 , µε το διάταγµα « Περί επιτηρήσεως των δη- µοσίων οδών » ορίστηκαν τα εξής: « Αι οδοί ευρίσκονται υπό την επιτήρησιν της Χωροφυλακής και των δηµοτικών υπαλλήλων, εις τους οποίους ανήκει το δικαίωµα να κρατούν και να καταµηνύ- ουν τους παραβάτας εις την ανήκουσαν αρχήν ». Αξιοσηµείωτο είναι,ότι µέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα οι ίπποι, οι ηµίονοι και φυσικά η πεζή κυκλοφορία κυριαρχούσαν στις µετακινήσεις, καθώς επίσης και οι έφιππες άµαξες και χειράµαξες που χρη- σίµευαν για κάθε είδους µεταφορές. ► Των Αστυφύλακα ∆ηµητρίου Τσιρίγκα Αστυφύλακα Κων/νου Κούτλα Ο πρώτος Τροχονόµος Χωροφύλακας

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3