Συμμετοχή της ΕΛΑΣ στον 35ο αυθεντικό μαραθώνιο

T ην Κυριακή, 12 Νοεµβρίου 2017, διεξήχθη ο 35 ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος εί- ναι παγκοσµίως γνωστός για τη µοναδικότητα της αυθεντικής διαδροµής αλλά και το µεγάλο βαθµό δυσκο- λίας αυτής. ∆εκαοκτώ χιλιάδες δροµείς συµµετείχαν στο µαραθώνιο δρόµο, ενώ οι συµµετοχές στα αγωνίσµατα των 10.000µ και 5.000µ, που διεξήχθησαν παράλληλα, ξεπέρα- σαν τις 60.000. Η Ελληνική Αστυνοµία ήταν παρούσα στη µεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισµού, καθώς δεκάδες ήταν οι συνάδελ- φοι αστυνοµικοί που δήλωσαν συµµετοχή. Φέτος, µε πρω- τοβουλία του Προϊσταµένου Κλάδου Ασφαλείας της Ελ- ληνικής Αστυνοµίας, Υποστρατήγου Εµµανουήλ Πλουµή, ενενήντα (90) αστυνοµικοί, όλων των βαθµών, από διάφο- ρες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, συµµετείχαν οργανωµένα στη διοργάνωση, απαρτίζοντας την « Hellenic Police Running Team », τρέχοντας στην κλασσική διαδρο- µή των 42.195 µέτρων του Μαραθωνίου. Παράλληλα, εθε- λοντές αστυνοµικοί, από την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας, προσέφεραν τιµητι- κά τις υπηρεσίες τους στο «σταντ» ανεφοδιασµού των αθλη- τών, στο 22ο χιλιόµετρο της διαδροµής. Η εµφάνιση - φα- νέλα της « Hellenic Police Running Team » ήταν προσφορά της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµι- κών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.). Οι άντρες και οι γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ . ήταν παρόντες όχι µόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στο οργανωτικό τµήµα της διοργάνωσης, αφού για την οµαλή διεξαγωγή του 35ου Μαραθώνιου της Αθήνας, διατέθηκαν συνολικά, σε µέτρα τροχαίας, τάξης και ασφάλειας, περισ- σότεροι από (800) αστυνοµικοί. Η ιδέα του « Hellenic Police Running Team » ανάγεται ου- σιαστικά στο 2011, όταν ο Υποστράτηγος Εµµανουήλ Πλουµής συµµετείχε στα µέτρα τάξης του τότε Μαραθωνίου, ως υπεύθυ- νος εγκατάστασης στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο, οπότε και έγινε µάρτυρας του κλίµατος ενθουσιασµού και ικανοποίησης, που επικρατούσε στον τερµατισµό, τόσο µεταξύ των συµµετεχό- ντων, όσο και στο πλήθος. Ωστόσο, η αφορµή, αλλά και πραγ- µατική έµπνευση για τον ίδιο, ώστε να ασχοληθεί µε το µαρα- θώνιο δρόµο, ήταν η συνάντηση του το 2015, µε ένα φίλο του, ηλικίας 72 ετών, ο οποίος τον πληροφόρησε, πως είχε τερµατί- σει για 4η φορά την κλασσική διαδροµή. Την ίδια χρονιά, έκανε αίτηση συµµετοχής για το Μαραθώνιο του 2016, στον οποίο και συµµετείχε για την εµπειρία, χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση, παρά µόνο τους τελευταίους µήνες. Στην αφετηρία του Μαραθωνίου, ο Υποστράτηγος, παρατήρησε ότι υπήρχαν πολλοί αστυνοµικοί -που αναγνώρισε, αλλά και τον αναγνώρισαν- . Ταυτόχρονα, παρατήρησε οµάδες ανθρώπων που ήταν οργανωµένες, φο- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ « HELLENIC POLICE RUNNING TEAM » ΣΤΟΝ 35 Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ► Επιµέλεια: Ανθ/µος Οδυσσέας Παππάς 102 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3