10 Δεκεμβρίου Ημερα Ανθρωπινων Δικαιωματων

72 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη Τ ο 1948 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπέγραψε την Πα- γκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων… Από τότε η 10 η ∆εκεµβρίου έχει οριστεί να εορτάζεται ως η Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Στόχος και όραµα των εµπνευστών της ∆ιακήρυξης ήταν να καθο- ρίζονται ρητώς τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων και οι ελευθερίες τους χωρίς διακρίσεις - φυλετικές, χρώµατος, γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, χωρίς διαχωρισµούς µε βάση την εθνική ή κοι- νωνική καταγωγή, την περιουσία ή τη γέννηση. Από τα κράτη - µέλη που απάρτιζαν τη Γενική Συνέλευση τα 48 ψήφισαν υπέρ, κανένα κατά, ενώ 8 επέλεξαν την αποχή. Αυτά ήταν η Λευκορωσία, η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Ουκρανία, η πρώην Σοβιετική Ένωση, η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Νότια Αφρική και η Σαου- δική Αραβία. Το προσχέδιο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης συνέταξε ο Καναδός νοµικός Τζόν Πήτερς Χάµφρεϋ, επηρεασµένος από το «Ναπολεόντειο Κώδικα». Τη δεύτερη και τελική µορ- φή του, την έδωσε ο επίσης νοµικός Γάλλος Ρενέ Κασσίν, µε τη συνδροµή της Ελεανόρ Ρούσβελτ, πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, του Κινέζου φιλόσοφου Π.Σ. Τσάνγκ και άλλων. Παρό- λο που δεν είναι νοµικά δεσµευτικό έγγραφο, η Οικουµενι- κή ∆ιακήρυξη έγινε η βάση για δύο νοµικές συνθήκες: Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα. Παράλληλα συνεχίζουν να γίνο- νται αναφορές σε αυτή από ακαδηµαϊκούς, νοµικούς και συνταγµατικά δικαστήρια. « Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι προς το συµφέρον όλων. Ο σεβασµός τους προωθεί την ευηµερία για κάθε άτοµο, τη σταθερότητα για κάθε κοι- νωνία και την αρµονία για το διασυνδεδεµένο κόσµο µας » έχει πει µεταξύ άλλων σε οµιλία του ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών κ. Ban Ki-moon. Όµως αν και πρόκειται για δικαιώµατα ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία δηµοκρατικών κοινω- νιών αποτελεί τραγική ειρωνεία αν ζητηθεί από ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων να απαριθµήσουν τα δικαιώµατά τους, θα απαντήσουν µόνο την ελευθερία του λόγου και των θρησκευτικών πεποιθήσεων και ίσως δύο ή τρία ακόµη. Όµως το εύρος των ανθρώπινων δικαι- ωµάτων είναι πολύ µεγαλύτερο και εµπεριέχει επιλογές και ευκαιρίες όπως την ελευθερία να αποκτήσει κανείς δουλειά, να ακολουθήσει µία σταδιοδροµία, να εργάζε- ται και να έχει δίκαιες απολαβές χωρίς απειλές και κα- κοµεταχείριση, το δικαίωµα του ελεύθερου χρόνου, της 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ - ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ & ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ « Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι & ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση και οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα αδελφοσύνης ». 1 ο Άρθρο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Ο.Η.Ε.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3