Πρόγραμμα Ανταλλαγής CEPOL

70 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η CEPOL αποτελεί Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τοµέα της Επιβολής του Νόµου και ως πρωταρχικό στόχο έχει την υποστήριξη, ανάπτυξη, υλοποίηση και το συντονισµό της άρτιας εκπαίδευσης των υπαλλήλων επιβολής του νόµου. Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για εξασφάλιση γνώσεων αφενός υψηλού επιπέδου, και αφε- τέρου εναρµονισµένων µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανά- γκες που απορρέουν από το διαρκώς εξελισσόµενο διεθνές οργανωµένο έγκληµα, η CEPOL έχει καταρτίσει χαρτοφυλάκιο ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μία εξ’ αυτών είναι το Πρόγραµµα Ανταλλαγής (CEPOL Exchange Programme). Η δοµή του εν λόγω Προγράµµατος έχει βασιστεί στο πρότυπο του Erasmus - ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών. Απευθύνεται σε αστυνοµικούς και υπαλλήλους των λοιπών εθνικών αρχών επιβολής του νόµου, ήτοι στε- λέχη του Λιµενικού Σώµατος, υπαλλήλους των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία Φορολο- γικών & Τελωνειακών Θεµάτων, Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους. ∆ικαί- ωµα υποβολής συµµετοχής έχουν οι υπάλληλοι επιβολής του νόµου που προέρχονται όχι µόνο τα από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην ευρωπαϊκή ζώνη, τα ∆υτικά Βαλκάνια, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που ανήκουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση (European Neighbourhood Policy Eastern Partnership countries) όπως η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Π.Γ.∆.Μ, το Κοσσυφοπέδιο, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Η υλοποίηση του Προγράµµατος έγινε βάσει των Προ- γραµµάτων της Χάγης (2004) και της Στοκχόλµης (2009), που πρεσβεύουν την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σε µια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη, που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες. Υιοθετήθηκε από τα Κράτη Μέλη το 2010 και αρχικά απευθυνόταν απο- κλειστικά σε αστυνοµικούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αυξηµένες ανάγκες για την πρόληψη και καταπολέµηση σοβαρών µορφών εγκληµατι- κότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα Κράτη Μέλη, οδήγησαν στην υιοθέτηση του νέου Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 01 Ιουλίου 2016. Η συγκεκριµένη µετεξέλιξη εξασφάλισε τη διεύρυνση του κύκλου των συµµετεχόντων στις εκπαιδευτικές δραστη- ριότητες της CEPOL, και κατά συνέπεια στο Πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας δικαίωµα συµµετοχής, πλέον των αστυνο- µικών, σε όλους τους προαναφερθέντες υπαλλήλους των εθνικών αρχών επιβολής του νόµου. Θεµελιώδης αρχή του Προγράµµατος αποτελεί το γε- γονός ότι κάθε ανταλλαγή γίνεται σε διµερή βάση. Κάθε χώρα που αποστέλλει έναν ή περισσότερους συµµετέχο- ντες σε µία άλλη, ταυτόχρονα αναλαµβάνει την υποχρέ- ωση να λειτουργήσει και ως φιλοξενούσα χώρα δηλαδή, κάθε συµµετέχων ο οποίος φιλοξενείται από µια χώρα στα πλαίσια του Προγράµµατος, αναλαµβάνει να φιλοξενήσει τουλάχιστον έναν υπάλληλο προερχόµενο από τη χώρα που επισκέφθηκε. Οι προτιµήσεις των συµµετεχόντων αναφορικά µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο της ανταλλαγής που θα πραγ- µατοποιήσουν, ορίζονται κατά την αίτηση συµµετοχής τους στο Πρόγραµµα, µε βάσει τον τοµέα εξειδίκευσής τους. Οι εκπαιδευτικές κατηγορίες εκ των οποίων κλήθηκαν να επιλέξουν οι υποψήφιοι κατά το τρέχον έτος, έχουν αξιο- λογηθεί ως υψηλής προτεραιότητας λόγω του ευρωπαϊκού και διασυνοριακού χαρακτήρα τους, και περιλαµβάνουν θέµατα όπως η παράνοµη µετανάστευση, το διαδικτυακό έγκληµα, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, τα ναρκωτικά, η αστυνόµευση συγκεντρώσεων µεγάλης κλίµακας, κλπ. Η συγκεκριµένη θεµατολογία απορρέει από τον Κύκλο Πολι- τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει καταρτιστεί λαµβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Κρατών Μελών, και αντιπροσωπεύει την πολυεπίπεδη προσέγγιση της µάθησης από τη CEPOL. ► Συντάκτρια: Αρχιφύλακας ΣΤΡΑΦΙΩΤΟΥ Ευαγγελίτσα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ του Οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τοµέα της Επιβολής του Νόµου

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3