Τεύχος 302 - Ιστορικό της Τουριστικής Αστυνομίας

64 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το θέμα « Τουρισμός » στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα κυριότερα μελήματα του Κράτους κυρίως από το 1950 μέχρι σήμερα, δεδομένου, ότι καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπά- θειες, ώστε να αυξηθεί το ρεύμα των τουριστών, αλλά και να διακινηθούν και να διαβιώσουν ευχάριστα οι επισκέπτες στη χώρα μας. Το πρώτο ενδιαφέρον που επέδειξε το Ελλη- νικό Κράτος για τον τουρισμό ήταν το 1914 , όταν ιδρύθηκε με νόμο το « Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων ». Έκτοτε, έγι- ναν ορισμένες προσπάθειες, χωρίς όμως να μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόλογες, διότι δεν υπήρχε εσωτερικός τουρισμός, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν τύχαιναν φροντίδας, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα λιμάνια και τα μέσα συγκοι- νωνίας δεν ενέπνεαν τους περιηγητές και γενικότερα δεν είχαν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, με βάση την τουριστική πολιτική που χαράσσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού , είναι απαραίτητη η διασφάλιση αυτών των προ- ϋποθέσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί και η αναγκαία « τουριστική συνείδηση ». Ο Ε.Ο.Τ. μελετά και καταρτίζει τα τουριστικά προγράμματα, ενώ εισηγείται και τη νομοθετική ρύθμιση όλων των θεμάτων, που διαμορφώνουν την του- ριστική πολιτική. Όμως, λόγω του προορισμού του και της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του, δεν καθίσταται δυνατό, να αναλάβει την ευθύνη της εφαρμογής των τουριστικών διατά- ξεων με αποκλειστικά δικά του όργανα. Για τον λόγο αυτό, η ευθύνη αυτή ανατέθηκε στα Σώματα Ασφαλείας , τα οποία διαθέτουν, όχι μόνο την κατάλληλη οργάνωση καλύπτοντας ολόκληρη την Επικράτεια, αλλά έχουν και τη νομική εξου- σιοδότηση της πολιτείας για τη δίωξη των παραβατών των νομικών διατάξεων. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, ότι η εφαρ- μογή της τουριστικής νομοθεσίας και των διατάξεων της, αποτελεί μέρος της αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας. Τούτων δοθέντων, με τον Νόμο 6450/1935 προβλέφθη- κε η ίδρυση της «Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομίας» , η οποία αρχικώς αποτέλεσε Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. και άρ- χισαν έτσι να λειτουργούν με προσωπικό της Αστυνομί- ας Πόλεων ειδικές Τουριστικές Υπηρεσίες στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Κέρκυρα). Παρομοίως, οι Υπηρεσίες στα υπόλοιπα τουριστικά κέντρα επανδρώθη- καν με όργανα του Σώματος Χωροφυλακής (Θεσσαλονίκη, Αιδηψός, Κόρινθος, Λουτράκι, Υπάτη, Ναύπλιο, Ολυμπία, Δελφοί), ενώ στην εδαφική αρμοδιότητα της Χωροφυλα- κής υπήρχαν και άλλοι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι και ιαματικές πηγές. Ο σκοπός της Του- ριστικής Αστυνομίας, όπως ορίστηκε στο Π.Δ. της 4/25 ► Των Αστυφύλακα ∆ηµητρίου Τσιρίγκα Ειδικού Φρουρού Κων/νου Κούτλα

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3