Παρουσίαση Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 51 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Β’ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΚΟΡΟΣΚΟ Ποια είναι τα πιο σηµαντικά προβλήµατα από πλευράς εγκληµατικότητας που καλείστε να διαχειριστείτε και πως κατά τη γνώµη σας αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν; Τα σηµαντικά προβλήµατα που καλείται να επιλύσει η Υπηρεσία µας δεν αποτελούν µόνο τα συνήθη προβλήµατα καθηµερινής αστυνοµικής φύσεως αλλά επεκτείνονται και σε υποθέσεις οργανωµένου εγκλήµατος. α) Για την αντιµετώπιση του Οργανωµένου Εγκλήµατος, από την Υπηρεσία µας, ερευνήθηκε συστηµατικά κάθε εγκληµατική δραστηριότητα που µπορεί να συνδέεται µε αυτό, ιδιαίτερα για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστειών, σεξουαλικής εκµετάλλευσης γυναικών. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εξάρθρωσης εγκληµατικής οργάνωσης τον περασµένο Ιούνιο, κατά την οποία σε συνεργασία µε υπηρεσίες την ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδήγησε στην σύλληψη 38 ατόµων για διακίνηση ναρκωτικών και µεταναστών στην Κω και αρκετές συλλήψεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδος. β) Ένα άλλο µείζων πρόβληµα που καλούµαστε να διαχει- ριστούµε, αποτελεί η είσοδος παράνοµων µεταναστών στη Χώρα µας. Λόγω της γεωγραφικής µας θέσης και της γειτνίασης µε τα Τουρκικά παράλια, Τούρκοι δου- λέµποροι συνεργαζόµενοι µε Έλληνες, αναλαµβάνουν την µεταφορά των παράνοµων µεταναστών µε µικρά η µεγάλα πλοιάρια έναντι µεγάλης αµοιβής και στη συνέ- χεια τους εγκαταλείπουν σε κοντινά νησιά όπως , Λέρο, Κω, Φαρµακονήσι ή σε βραχονησίδες. γ) Πέραν των ανωτέρω καλούµαστε να επιλύσουµε προ- βλήµατα καθηµερινής αστυνοµικής φύσεως και µικροεγκληµατικότητας, η επίλυση των οποίων αποτελεί πρωταρχικό ζήτηµα για την εδραίωση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. Η µι- κροεγλήµατικότητα εστιάζεται κυρίως στην δι- άπραξη εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας όπως: κλοπές-διαρρήξεις καταστηµάτων, οικιών, κλοπές οχηµάτων, κυκλοφορία πλαστών χαρτονοµισµάτων, κ.α.. δ) ∆εδοµένου ότι η ∆ωδεκάνησος συ- γκαταλέγεται στους µεγαλύτερους τουριστικούς προορισµούς πα- γκοσµίως ,κατά τους θερινούς µήνες και την τουριστική σε- ζόν ο αριθµός του πληθυσµού αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Ενδεικτικά η νήσος Κως έχει µόνιµο πληθυ- σµό περί τους 30.000 κατοίκους ενώ τους θερινούς µήνες αυξάνε- ται σε 120.000. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η αύξηση της µικροεγκληµατικότητας και κατά συνέπεια αυξάνονται και οι απαιτήσεις αστυνόµευσης. Η αντιµετώπιση φυσικά των ζητηµάτων αστυνοµικής φύσεως κατά τους θερινούς µήνες, απαιτεί λεπτούς χειρισµούς καθώς το νησί αποτελεί «βιτρίνα» της Χώρας για όλο τον πλανήτη. Ο αριθµός του αστυνοµικού προσωπικού και τα µέσα που έχετε στη διάθεσή σας επαρκούν για την αντιµε- τώπιση των θεµάτων αρµοδιότητάς σας στα νησιά που υπάγονται στη Β΄ ∆.Α. ∆ωδεκανήσου; Ο αριθµός του αστυνοµικού προσωπικού των Υπηρεσιών σαφώς και δεν επαρκεί και καταβάλλεται ιδιαίτερα µεγάλη προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατική διαχεί- ριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Καταφέραµε και συγκροτήσαµε τρείς εποχούµενες περιπολίες στο νησί της Κω καθ’ όλο το 24ωρο και µία πεζή περιπολία στο ιστορικό κέντρο της πόλης κατά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες όπου η κίνηση των επισκεπτών είναι πολύ αυξηµένη. Παρό- µοια αστυνοµική δράση έχουµε αναπτύξει και στα υπόλοιπα νησιά της ∆ιεύθυνσης µας. Τέλος, συγκροτήσαµε το κέντρο επιχειρήσεων (το γνωστό 100) το οποίο κατευθύνει όλες τις δυνάµεις και όλες τις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσής µας. Η ασφαλής κίνηση οχηµάτων και πεζών σχετίζεται άµε- σα µε την αποτροπή τροχαίων ατυχηµάτων. Ποια είναι η υφιστάµενη κατάσταση στο τοµέα της οδικής ασφά- λειας και ποιες δράσεις έχετε αναπτύξει για τον περι- ορισµό του φαινοµένου των τροχαίων δυστυχηµάτων; Λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσµού τους θερι- νούς µήνες και ελλείψει τµήµατος τροχαίας στο νησί, δυ- στυχώς είχαµε πολλά τροχαία ατυχήµατα τα οποία πέραν από τις επιπτώσεις σε ανθρώπινο επίπεδο, δυσφηµούν τη Χώρα µας µιας και ο τόπος αποτελεί παγκόσµιο τουριστικό προορισµό . Με τις παρεµβάσεις που σας προανέφερα µειώ- θηκαν σηµαντικά τα τροχαία ατυχήµατα και είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έως τώρα δεν έχουµε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχηµα. Από την πρώτη στιγµή καταβάλλου- µε κάθε προσπάθεια για την ίδρυση Τµήµατος Τροχαίας στη Κω. Πριν λίγες ηµέρες µας παραχωρήθηκε χώρος για τον σκοπό αυτό και πολύ σύντοµα η Κως θα έχει ξεχωριστό Τµήµα Τροχαίας. Στη Ψέριµο µε την αρωγή του ∆ηµάρχου στήσαµε από την αρχή τον Αστυνοµικό Σταθµό και σε λίγες ηµέρες, µόλις συν- δεθεί τηλεφωνικά µε τον Ο.Τ.Ε., θα αναφέρουµε την λειτουργία του. Ο ∆ιευθυντής της Β’ ∆ιεύθυνσης ∆ωδεκανήσου, Α/∆ κ. Κωνσταντίνος Κοκορόσκος

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3